Нормативна база

Національна рамка кваліфікацій  

Стандарти вищої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарти вищої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

 

Кодекс академічної доброчесності та етики

Положення про порядок оскарження результатів оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій здобувачів освіти

Положення про організацію навчального процесу

Про порядок обрання навчальних дисциплін вибіркової компоненти

Положення про семестровий контроль, ліквідацію академічних заборгованостей, повторне вивчення окремих дисциплін

Про порядок відрахування, поновлення, надання академічної відпустки, переведення осіб, які навчаються

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації випускників у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка