Список основних наукових публікацій Ольги Осадці

  1. Осадця О. Видання музичних творів Миколи Лисенка в Західній Україні. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка.  Львів, 1993. Т.226.  С.463–470.

 2. Осадця О., Соловей Л. Нотографічний покажчик творів Остапа Нижанківського. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Львів, 1993.  Т.226.  С.477–494.

 3. Музична бібліотека Модеста Менцинського : каталог / [укл. і авторпередм. О.П. Осадця ; відп. ред. С.П. Костюк] ; Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника.  Львів :[Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України], 1994.  248 с.

4. Zur Geschichte der ukrainischen Notenausgaben in Galicien im 19. und 20. Jahrhundert . Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa.  Heft 2.  Chemnitz, 1998.  S.33–39.

5. Осадця О. Українська музика в репертуарі польських видавців ХІХ — поч.ХХ ст.  Musica Galiciana. Т.ІІI / Red. L. Маzepy. Rzeszów:Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. – С.217–224.

6. Осадця О.П. Нотовидавнича діяльність у Львові ХІХ — поч. ХХ ст. Записки наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.  Львів, 2002.  Вип.9/10.  С.317–327.

7. Осадця О. Львівські видання лібретто опер і оперет ХІХ — поч. ХХ ст.з фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. Musica Galiciana.  Т.VII/ Red. L. Маzepy.  Rzeszów: Wyd-wo Universytetu Rzeszowskiego, 2003. С.57–64.

8. Осадця О.П. Українська нотовидавнича справа у Галичині, Буковині, на Закарпатті та на еміграції ХІХ – першої половини ХХ століть: автореф. дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.01. Львів, 2005. 16 с.

9. Центри та осередки нотовидавничої справи в Західній Україні та українській еміграції ХІХ — початку ХХ століття. Наукові записки ЛДНУ ім. Франка. Львів, 2005.

10. Osadcja O. Der Archivbestand Johann (Jan) Ruckgaber in Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka. Musik-Sammlungen-Speicher interkultureller Processe. Teilband B /Universität Bonn. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007.  S. 343-356.

11. Осадця О. Жанри світської професійної музики у західноукраїнському видавничому репертуарі ХІХ – першої третини ХХ ст.  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доп. та  повідомлення. Міжнар. наук. конф., Львів, 28—30 жовт. 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Львів, 2010. С. 474—477.

12. Осадця О. Специфіка формування нотного фонду .Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 65-85.

13. Osadtsia O. Role of Jean Ruckgaber in Musical Life of L’viv. / RISM — Wissenschaftliche und technische Herausforderung musikhistorischer Quellenforschung im internationalen Rahmen. Academic and Technical Challenges of Musicological Source Research in an International Framework, hg. von Martina Falletta, Renate Hüsken und Klaus Keil, Hildesheim: Olms 2010. S. 208-212 (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft 58).

14. Osadcia O. Spuścizna kompozytorska Józefa Elsnera I Karola Mikulego we wspólczesnych zbiorach nutowych we Lwowie.  Musica Galiciana / red. Gr. Oliwy. Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.  S. 225-231.

15. До історії видання музичних творів М. В. Лисенка на тексти Т. Г.Шевченка. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім.. В. Стефаника; редкол.: М. М.Романюк (гол. ред.) та ін.  Львів, 2014. Вип. 6 (22).  С. 517-526.

16. Musikalische Judaica unter Materialen der L’viver Nationalen wissenschaftlichen Bibliothek der Ukraine “Vasil Stefanik”. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig / hrsg.v. Helmut Loos u. Eberhard Möller.  Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2015. Heft 16.  S. 154-164.

17. Матеріали до біографічного словника Івана Левицького як джерело музичної біографістики. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім.. В. Стефаника; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін.  Львів, 2015.  Вип. 7(23).  С. 657-675.

18. Українська нотовидавнича справа в Західній Україні ХІХ -першої третини ХХ ст. : етапи розвитку. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім.. В. Стефаника; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін.  Львів, 2016. Вип. 8(24). С. 307-327.

19. Матеріали до бібліографії писань про Михайла Вербицького за роки незалежности. Українська музика: науковий часопис /ЛНМА ім. М. В. Лисенка; І. Пилатюк (голов. ред.).  Львів, 2016. Чис. 2 (20).  С. 131-147.

20. Поліграфічні заклади Львова у контексті українського нотовидання ХІХ- першої третини ХХ ст. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць. Львів, 2017. Вип. 9(25). С. 597-606.

21. Осадця О. Wagneriana у фондах ЛННБ України імені В.Стефаника. Ваґнер і Ніцше : 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 7-8 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 156-158.

22. Осадця О. Матвій Рудковський: маловідома постать у музичній культурі Галичини (на матеріалах ЛННБ України ім. В. Стефаника). Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Вип. 10(26). С. 519-537.

23. Осадця О. Нотні видання в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.:розповсюдження, реклама, ціноутворення. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб.наук. праць. Вип. 11(27). С. 481-499.

24. Осадця О. Поезія Олександра Олеся в музичній інтерпретації Якова Степового (на прикладі вокального циклу «Пісні настрою»).Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Вип. 13(29).

25. Осадця Ольга. Духовні хори Івана Лаврівського: джерелознавчий огляд (на матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2022. Вип. 14(30).С. 289-326