Викладачі кафедри музичної медієвістики та україністики

hrab-kart

Уляна Граб – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА ім. М. Лисенка.

Електронна адреса: ulya.hrab@gmail.com

Hrab

Народилася у Львові, закінчила Львівську середню спеціалізовану музичну школу–інтернат ім. С. Крушельницької, Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка (історико-теоретичний факультет) за фахом музикознавство, там само у 2006 році закінчила аспірантуру. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність кафедри музикології Львівського університету (1912-1939 рр.) у контексті європейської академічної освіти», з 1 листопада 2012 року в докторантурі ЛНМА. Стипендіатка KAAD (стажування у проф. Крістіяна Ганніка в Інституті славістики Баварського університету ім. Юліюса Максіміліяна у Вюрцбурзі, 2005). Член Наукового Товариства ім. Шевченка.

Наукові зацікавлення: історія і методологія музикознавства, українське музичне діаспорознавство, українська музична культура кін ХІХ ‒ першої третини ХХ ст.

Основні праці:

Львівська школа музикології та Адольф Хибінський // Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. ‒ Вип. 8. ‒ Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2003. ‒ С. 25–46.

Станіслав Людкевич та Адольф Хибінський у галицькому музичному шкільництві // Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. ‒ Вип. 10. ‒ Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2005. ‒ С. 41–52.

Adolf Chybiński i lwowska szkoła muzykologiczna // Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy. ‒ Redakcja Maciej Gołąb. ‒ Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005. ‒ S. 101–111.

Львівська музикологічна школа А. Хибінського та її медієвістичні зацікавлення // Старовинна музика: сучасний погляд. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського. ‒ Збірник статей. ‒ Кн. 2. ‒ Вип. 41. ‒ Київ 2006. ‒ С. 211-221.

Музикологія як університетська дисципліна: історія ідеї // Українське музикознавство. ‒ Вип. 35. ‒ Київ 2006. ‒ С. 42-55.

Львівська музикологічна школа А. Хибінського як цілісний науково-дослідний напрям у польському та українському музикознавстві // Musica Galiciana. ‒ Т. X. ‒ Rzeszów 2007. ‒ S. 29-35.

Видатний вчений-музиколог (до 100-ліття з дня народження Йосипа Хомінського) // Вісник НТШ. ‒ Ч. 38. ‒ Львів 2007. ‒ С.19-20.

Антонович Мирослав; Вуйцик-Кеупруліан Броніслава; Мартин Леополіта // Енциклопедія Львова. ‒ Т. 1. ‒ Львів 2007; ‒ Т. 4. ‒ Львів 2012.

Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа А. Хибінського (1939-1941). ‒ Монографія. ‒ Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2009. ‒ 178 с.

Польські композитори Галичини XV-XVI ст. в дослідженнях А. Хибінського // Записки НТШ. ‒ Т. ССLVIII. ‒ Праці Музикознавчої комісії. ‒ Львів 2009. ‒ С. 276-283.

Листи Мирослава Антоновича до Адольфа Хибінського (вступ, підготувала до друку Уляна Граб) // Musica humana. ‒ Ч.3. ‒ Львів 2010. ‒ С. 23-60.

Ukraińscy uczniowie Adolfa Chybińskiego we Lwowie // Musica Galiciana. ‒Т. 12. ‒ Rzeszów 2010. ‒ S. 129-140.

  1. Hrab. Die Musikbeziehungen zwischen Litauen und der Ukraine. Eine 400-jahrige Geschichte // Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europaischen Kontext. ‒ Leipzig 2010. ‒ S. 365-369.

Ізидор Глинський // Вісник НТШ. ‒ Осінь-зима 2010. ‒ Число 44. ‒ С. 49-54.

До історії відновлення журналу «Українська музика» на еміграції // Українська музика: науковий часопис. – Число І. – Львів 2011. – С. 7-21.

Текст і контект: п’ять листів Василя Витвицького до Мирослава Антоновича як джерело інтерпретації соціально-культурної доби // Українська музика: науковий часопис. – Число 2. – Львів 2011. – С. 33-50.

Аристид Вирста. Українські музики в Парижі (підготувала до друку, вступ Уляна Граб) // Українська музика: науковий часопис. – Число 2. – Львів 2011. – С. 128-138.

Шляхетна донька пристрасно музикального народу» (рецензія на книгу про Любку Колессу) // Українська музика: науковий часопис. – Число 1 (3). – Львів 2012. – С. 179-181.

Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика: науковий часопис. – Число 2 (4). – Львів 2012. – С. 99-111.

У 100-ліття Львівської музикології: Ad Fontes // Українська музика: науковий часопис. – Число 3-4 (5-6). – Львів 2012. – С. 33-42.

М. Антонович та О. Горбач: творчі взаємини між музикологом і філологом. Листування // Вісник НТШ. ‒ Число 49. ‒ Весна-літо 2013. ‒ С. 49-51/

Науковий дискурс у приватному листуванні Мирослава Антоновича з Павлом Маценком і Василем Витвицьким // Українська музика: науковий часопис. – Число 2 (8). – Львів 2013. – С. 20-56.

Фундаментальне дослідження музичної культури української еміграції (рецензія на книжку Г. Карась Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.) // Українська музика: науковий часопис. – Число 2 (8). – Львів 2013. – С. 186-190.

Історія однієї публікації Мирослава Антоновича // Вісник Львівського університету. – Серія мист-во. – Львів 2013. – Вип. 12. – С. 102-112.

Професор Омелян Нижанківський // Українська музика: науковий часопис. – Число 4 (10). – Львів 2013. – С. 67-70.

Лемківська народна музика у звукозаписах в Америці (рецензія на книжку Б. Горбаля, В. Максимовича Лемківська народна музика на вискових циліндрах (1901‒1913) і американських рекордах (1928‒1930). Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis». Gorlice, 2008. 185 c., компакт-диск) // Українська музика: науковий часопис. – Число 4 (10). – Львів 2013. – С. 161-162.

Олександр Кошиць у епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича // Студії мистецтвознавчі. ‒ Ч. 3/4 (43/44). ‒ К.: Вид-во ІМФЕ, 2013. ‒ С. 148-157.

Українське у «Візантійському хорі» з Утрехту: до питання спадкоємності виконавського стилю // Українська музика: науковий часопис. – Число 2 (12). – Львів 2014. – С.46-55.

Партесна доба у наукових пошуках Мирослава Антоновича: погляд крізь епістолярій // Вісник Львівського університету. – Серія мист-во. – Львів 2014. – Вип.. 14. – С. 170-179.

«Світ людей науки»: інтелектуальний діалог (на матеріалі епістолярію Мирослава Антоновича) // Laudatio. Ювілейна збірка на пошану професора Юрія Ясіновського. ‒ Львів 2014. – С. 194-210.

На пошану «музикології» (до 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського університету) // Записки НТШ. ‒ Т. СLVIII. ‒ Праці Музикознавчої комісії. ‒ Львів 2014.

До «історії намірів» українського еміграційного музикознавства / Уляна Граб // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – В. 28-29. – Ч. І. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – 2014. – С. 128-135.

Листування Мирослава Антоновича та Олекси Горбача // Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. ‒ Т. ССLXVII. ‒ Львів 2014. ‒ С. 327-342.

 

Викладає курси:

Історія світової музичної культури;

Основи наукового дослідження;

Історія давньої польської музики.