Склад кафедри іноземних мов

ЛЯМЗІНА Наталія Костянтинівна  кандидат педагогічних наук, доцент, викладач ангдійської мови.

Народилась у Львові. У 1992 році закінчила Львівський державний університет ім. І Франка за спеціальністю «романо-германські мови і література», присвоєно кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови».

У 2015 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) на тему «Методика навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного монологічного мовлення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

З 1995 по 2016 працювала на кафедрі іноземних мов Львівського торговельно економічного університету. З 2016 по 2018 рр. – доцент кафедри іноземних мов ЛНМА ім. М. Лисенка.

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, використання новітніх технологій у вивченні іноземних мов, крос-культурна комунікація та мовне тестування.

Є членом професійних міжнародних організацій IATEFL Ukraine, TESOL, UALTA.

Підвищення кваліфікації: зимова школа від Британської Ради в Україні та міжнародної організації IATEFL “Beyond Traditional Frameworks” (м. Львів, 2016), науково-методичний семінар «Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти» організований Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО) та Європейською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (EALTA) (м. Київ, 2016), літній Інститут розвитку вчителів TESOL – Україна за підтримки регіонального офісу англійської мови, посольства США, Україна «Критичне мислення для медіа-грамотності» (м. Одеса, 2019), участь у роботі Інституту TESOL-Україна розвиток вчителів онлайн “Teaching 4 skills Online (2021), пройшла авторизований курс методів дослідження організований Європейською академією наук і досліджень (2021).

У серпні 2020 року пройшла курс навчання CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) і отримала кембриджський сертифікат викладача англійської мови.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць

Основні праці:

 • Ділова англійська мова. At the Customs: навч. посіб. Львів : вид-во СМП “Астон”, 2000. 188 с.
 • Business Trip” : навч. посіб. Львів: вид-во ЛКА, 2006. 152 с.
 • . “Business English for International Relations”: навч. посіб. Львів : вид-во ЛКА, 2006. 200 с.
 • “Improve your translation skills”: навч. посіб. Львів : вид-во ЛКА, 2009. 56 с.
 • Веб-квест як засіб навчання майбутніх економістів публічного монологу-виступу. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції КНУ ім. Б. Грінченка. Київ, 2012. Вип 3. С.163–172.
 • Розробка веб-квесту як засобу навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого усного виступу у супроводі комп’ютерної презентації. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Видавництво ДДПУ, 2013. №8. С.100-103.
 • Веб-квест “Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації. Науково методичний журнал “Іноземні мови”. Київ : Видавництво “Ленвіт”, 2015. №3 (83). С.30-36.
 • Англійська мова. Словник економічних термінів. Львів : Вид-во ЛКА, 2016. 60 с.
 • Основні характеристики електронних текстів для навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого монологу виступу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (43), Issue : 88, 2016. P. 19-22.
 • Формування інтегрованих умінь читання і письма у процесі виконання студентами веб-квестую. Збірник наукових праць Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка Інститут Філології “Мистецтво лінгводидактики” . Випуск 2 (1-2018). Київ, 2018. С. 38-45.
 • Формування мультимедійної компетентності у навчанні студентів професійно орієнтованого публічного виступу в супроводі комп’ютерної презентації. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики». Ів.-Франківськ «НАІР», 2019. С. 174-177.
 • Застосування технології вебквест у навчанні англійської мови майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання: наук. журнал. К., 2019. Т. 74. № 6. С. 177–185 URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2531 (Web of Science) (ESCI)
 • Основні принципи навчання англійської мови китайських студентів. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації». Дніпро, 12 березня 2021. С. 28-29.
 • Адаптація студентів Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка до дистанційного навчання під час Covid-19. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє».Черкаси , 2022. с 122-125.ВЕЛИЧКО Наталія Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач англійської мови.

народилася 19 жовтня 1984 року у м. Миколаїв (Львівська область). 3 1991 по 2001 роки навчалася у Миколаївській гімназії. Після закінчення навчання у школі вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет іноземних мов (спеціальність “Англійська мова та література”).

У червні 2006 року отримала диплом з відзнакою (спеціальність: ”Мова та література (англійська)” кваліфікація: філолог; викладач англійської і французької мов та світової літератури).
Протягом 2010 – 2015 здобувач кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 27 квітня 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетичне виховання молодших школярів у загальноосвітній школі Великої Британії” (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий керівник – проф. Пантюк М.П.) на засіданні спеціалізованої вченої ради. Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університетіу імені Івана Франка.

З 2006-2008 р.- викладач кафедри романо-германських мов Львівської Комерційної академії.

З вересня 2008 року – викладач кафедри іноземних мов Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка.

Сфера наукових інтересів: естетичне, духовне, музичне та культурне виховання у Великій Британії.

 • До питання про методи естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. № 18. C. 12-17.
 • Естетичне виховання молодших школярів у початковій школі на заняттях фізичної культури. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ, 2013. № 111. С. 29-35.
 • Театральна діяльність як засіб естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії. Молодь і ринок. Дрогобич, 2014. № 6 (113). С. 93-96.
 • Еколого-естетичне виховання у початкових школах Великої Британії. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франк. Серія “Педагогіка”. Дрогобич, 2014. № 31. С. 69-78.
 • Естетичне виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії на заняттях “Музики”. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ, 2015. № 118. С. 41-47.
 • Особливості естетичного виховання учнів у процесі хореографічної діяльності британських початкових шкіл. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”. Херсон, 2015. № 25. С. 32-37.
 • Особливості естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії засобами казки. Актуальні питання гуманітарних наук, Дрогобич: Посвіт, 2016. № 10. С. 186- 194.
 • Вторинний текст як відображення актуальних проблем сучасного перекладу. Науковий вісник Чернівецького у-ту. Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2017. С. 52–56.
 • Взаємозв’язок термінологічної та нетермінологічної лексики. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2017. С. 33–42.
 • Особливості перекладу англійських термінів українською мовою. Іноземна філологія Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2018. .№ 223 С. 247–255.
 • Аналіз потреб студентів відповідно до цільової ситуації у вивченні англійської мови для спеціальних цілей.Актуальні питання філології”. Київ: КМУ, 2019. С. 52–59.
 • Лінгвокомунікативний аспект мовленнєвого етикету привітання. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна.. Острог, 2020. №61. С. 87-90.
 • Термінологічна репрезентація у вторинних текстах. Науковий вісник Чернівецького у-ту. Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2021. № 60. С. 176-182. 

ГРИБКОВА Юлія Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент, викладач німецької мови.

Народилась у Львові. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов (спеціальність – німецька мова та література, 1999).

Другу вищу освіту отримала у Львівському банківському інституті Національного банку України (спеціальність – фінанси, 2006).

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі”. З 2000 по 2008 р. працювала викладачем кафедри іноземних мов Львівського банківського інституту Національного банку України, а з 2008 р. – доцентом кафедри іноземних мов Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Сфера наукових інтересів: історія німецької та української філософії, німецька література епохи Романтизму. Брала участь в багатьох наукових конференціях, методичних семінарах та проходила стажування в Німеччині (2004, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main).

Основні праці:

 • Особливості прояву романтичної іронії в Україні. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: філософія, 2000. № 5. C.85-89.
 • Ернст Теодор Амадей Гофман і Микола Гоголь. Спроба порівняння в контексті романтичної іронії. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: філософія, 2001. № 6. C.21-26.
 • Сміх та іронія як соціокультурний феномен. Вісник Львівського національного університету. Філософські науки, 2001. № 3. C.221-229.
 • “Сміх крізь сльози” Миколи Гоголя в контексті романтичної іронії. О природе смеха. Вып. 2. Материалы ІІ Международной научно-теоретической конференции. Одесса, 2001. C.102-106.
 • Релігійна тема Тараса Шевченка в контексті романтичної іронії. Історія релігії в Україні. Праці ХІ-ї Міжнародної наукової конференції. Кн. І. Львів: “Логос”, 2001. C. 194-196.
 • Традиції іронії в українській культурі. О природе смеха. Сборник научных трудов. Вып. 3. Одесса, 2002. C.168-174.
 • Романтична іронія Ф. Шлегеля і український романтизм. Діалог культур: Україна у світовому контексті: філософія освіти. Вип. 8. Зб. наук. праць. Львів, 2002. С. 200-210.
 • Релігійна тема в українській бурлескно-пародійній поезії XVIIXVIII ст. Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції. Кн. ІІ. Львів, “Логос”, 2002. C. 359-363.
 • Пародія в контексті романтичної іронії. Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 3. Одеса, 2003. С. 85-95.
 • Творчість І. Котляревського в контексті романтичної іронії Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 5. Одеса, 2004. С. 289-300.
 • Ділова німецька мова: Навчальний посібник. Львів: ЛБІ НБУ, 2004. 63 с.
 • Сатира та іронія в творчості Тараса Шевченка Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 7. Одеса, 2005. С. 125-137.
 • Іронія як вираз альтернативного осмислення світу в українській бурлескно-травестійній літературі XVI-XVII ст. Наукові записки. Серія: філософія. Матеріали наукової конференції «Віра і розум в історії слов’янської філософії». Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 4, 2008. C.140-149.
 • Концепція романтичної іронії єнської школи. Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 12. Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі. Одеса: ОНУ ім.І.Мечникова, 2008. С. 157-166.
 • Німецька мова: навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів. Львів: Простір М, 2011. 141 с.
 • Іронія у творчості Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинські студії. Зб. наук. праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 180-184.
 • Осуд юрби як споживацького суспільства у творах Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинські студії. Зб. наук. праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Вип.3. Ніжин, 2015. С. 166-172.
 • «Urgrunt» Майстера Екгарта і Бог Григорія Сковороди Переяславські Сковородинські студії. Зб. наук. праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Вип. 4. Ніжин, 2017. С. 177-182.
 • «Енеїда» Івана Котляревського в контексті романтичної іронії. Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 1 (31). Одеса: ОНУ ім.І.Мечникова, 2019. С. 166 -175.
 • Романтична іронія Миколи Гоголя. Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. Вип. 1 (33). Одеса: ОНУ ім. І.Мечникова, 2020. С. 108-117. 

САВЧИН Ірина Миколаївна – старший викладач анлійської мови.

Народилася 16.08.1986 р. у Львівській області, навчалась у Дрогобицькому педагогічному ліцеї імені Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови. У 2009 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та літератури.

З 2009 року до 2013 року працювала на кафедрі іноземних мов у Львівському торговельно-економічному університеті. У 2010 році склала кандидатські іспити з філософії та другої іноземної мови (німецька). У 2015 та 2019 роках пройшла курси підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: формування комунікативної компетенції студентів у процесі навчання іноземної мови, використання інтерактивних методів і технологій у вивчення іноземної мови.

У науковому доробку — методичні праці та статті у виданнях категорії Б.

Активно бере участь в наукових конференціях та семінарах.

Основні праці:

 • Методика використання рольової гри як засобу формування комунікативної компетенції студентів в діалогічному мовленні на практичних заняттях з англійської мови в ЛКА. Фактори конкурентоспроможності ВНЗ в умовах Болонської декларації: оцінювання знань студентів, якість освітньої послуги та ціноутворення: матеріали науково-методичної конференції. Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010.
 • Методичні прийоми формування англомовної комунікативної компетенції студентів. Вісник Львівської комерційної академії: Серія Гуманітарні науки. Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2010.
 • Методичні аспекти використання рольової гри як засобу формування комунікативної компетенції студентів на практичних заняттях з англійської мови. – Методичні та психоло-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010.
 • Розвиток діалогічного мовлення засобами рольової гри. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції за ред. В.К.Зернової. Полтава, 2010.
 • Телескопія як один із новітніх способів словотвору в англійській мові. Науковий вісник: філологічні науки. Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011.
 • Формування навичок перекладу та вживання англомовних фразеологічних одиниць на практичних заняттях з іноземної мови. Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2012.
 • Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення. Київ, 2020.
 • Основні принципи навчання англійської мови китайських студентів. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації». Дніпро, 12 березня 2021.
 • Савчин І.М. Методи підвищення ефективності вивчення англійської мови китайськими студентами. Збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Мелітополь, 20 травня 2021.
 • Студентоцентрична модель вивчення іноземної мови у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка: зміст, принципи, особливості. Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції «Modern research in the world of science». Львів, 17-19 квітня 2022.
 • Адаптація студентів Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка до дистанційного навчання під час Covid-19. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє». Черкаси, 21 квітня 2022.БЕВЗ Наталія Олександрівна – старший викладач італійської мови.

Народилася 15.03.1961 р. у Львові, навчалась у Львівській середній школі №28. Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов за спеціальністю романо-германськя мови та література (1983).

З 1984 по 2002 — викладач кафедри іноземних мов Львівської національної музичної академії імені М. В.  Лисенка.

З 1997 р. – етап багаторічної перекладацької діяльності в галузі науки, культури та підприємництва. З 2011 – викладач італійської мови Львівського музичного коледжу ім. С. П. Людкевича.

З 2020 р. – ст. викладач кафедри іноземних мов Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка

Сфера наукових інтересів: переклад наукової та художньої літератури. Брала участь у багатьох міжнародних конференціях, науково-практичних семінарах та співпрацювала з Львівським національним академічним театром опери і балету ім. С. Крушельницької з перекладів оперних лібрето з італійської мови та консультування солістів у процесі підготовки оперних партій.

Переклад оперних лібрето з італійської мови на українську з метою виконання постановки опер мовою оригіналу (італійською); перекладено українською мовою лібретто 7 опер та 1 балету:

 • В. А. Моцарт «Весілля Фігаро»;
 • Р. Леонкавалло «Паяци»;
 • П. Масканьї «Сільська честь»;
 • Дж. Пуччіні «Тоска»;
 • Г. Доніцетті «Любовний напій»;
 • Г. Доніцетті «Дон Паскуале»;
 • Дж. Б .Перголезі «Служниця пані»;
 • І. Стравінський «Пульчінелля».

 
КАБОВ Аркадій Вікторович кандидат філологічних наук, доцент, викладач французької мови.

Народився 12 квітня 1985 року у м. Львові. 3 1992 по 2002 роки навчався у середній загальноосвітній школі № 69 з поглибленним вивченням французької мови. Після закінчення навчання у школі вступив у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет іноземних мов (спеціальність «Французька мова та література»).

У березні 2007 року склав екзамен на отримання диплома DALF (Diplôme approfondi de la langue française; рівень С 2). У червні 2007 року отримав диплом магістра з відзнакою (спеціальність «Французька мова та література»).

Протягом 2007 – 2010 років навчався в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка.

27 лютого 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах” (спеціальність 10.02.05 – романські мови; науковий керівник – проф. Помірко Р.С.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2010 року і дотепер працює на посаді асистента, доцента (з липня 2019 року) кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2016 року і дотепер працює за зовнішнім сумісництвом старшим викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.

Наукові інтереси: лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивних способів французької та іспанської мов, семантика суб’єктивних способів французької та іспанської мов в синхронному та діахронному аспектах.

Основні праці:

 • Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Луцьк, 2008. № 4. С. 115–118.
 • Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу. Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. Львів, 2008. Вип. 15. С. 130–137.
 • Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу XX століття). Нова філологія. Запоріжжя, 2009. Вип. 35. С. 131–136.
 • Семантико-функціональні особливості умовного способу французької та іспанської мов у законодавчих та адміністративних текстах. Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. Львів, 2009. Вип. 16. С. 92–99.
 • Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій). Нова філологія. Запоріжжя, 2010. Вип. 37. С. 109–117.
 • Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові. Нова філологія. Запоріжжя, 2012. Вип. 51. С. 74–78.
 • Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIXXX століть. Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. Львів, 2013. Вип. 21. С. 137–143.
 • Лінгвопрагматика суб’єктивного способу у підрядних обставинних реченнях сучасної іспанської мови. Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013-31.03.2013). Sopot, 2013. Część 5/2. Str. 14–18.
 • Особенности функционирования субъективного и кондиционального наклонений французского и испанского языков в XVI столетии. Научный потенциал. Чебоксары, 2013. № 4 (13). С. 24–29.
 • Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2014. Вип. № 5 (77). C. 194–198.
 • Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le Monde, La Libération). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство): зб. наук. праць. Вінниця, 2014. Вип. 20. С. 103–108.
 • Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця, 2017. Вип. 33–34. С. 78–86.
 • Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на матеріалі художньої літератури XX століття). Закарпатські філологічні студії. Херсон, 2019. Вип. 12. С. 151–155.
 • Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм суб’єктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях причини, наслідку, місця (на матеріалі CORPES XXI). Закарпатські філологічні студії. Херсон, 2021. Вип. 17. С. 7–11.

 
ЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліанович  кандидат філологічних наук, доцент, викладач іспанської мови.

1984 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет).

У 1984-1995 р.р. працював учителем середньої школи № 80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови.

З 1995 р. – викладач іспанської мови на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура та процеси лексикалізації скорочень у сучасній іспанській мові» (науковий керівник — проф. Помірко Р.С.).

З 2014 року — доцент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

1999 – 2002 р.р. проходив стажування в університетах Екстремадури та Ов’єдо (Іспанія)

2017-2019 р.р. — був головою журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови.

1997 — дотепер є керівником Центру з проведення іспитів DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) з іспанської мови на отримання сертифікатів міжнародного зразка.

Сфера наукових інтересів: лексикологія, семантика, фразеологія.

Основні праці:

 • Aspectos básicos pragmático-funcionales de las formas léxicas reducidas en el español de hoy. Вісник Львівського університету. Серія : іноземні мови. 2000. № 8. С. 146-149.
 • Критерії визначення категорії роду іспанських абревіатур у сучасній іспанській мові. Збірник наукових праць. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2004. Вип. 12. С. 240-244.
 • Морфеміка усічених антропонімів у сучасній іспанській мові. Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». 2005. № 12. С. 233-238.
 • Фонетичні особливості іспанських абревіатур. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2006. Вип.№ 15. С. 313-321.
 • Цимбалістий І. Ю. Граматична категорія числа в іспанських абревіатурах. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. 2007. № 4. С. 45-49.
 • Цимбалістий І. Ю. Reglas ortográficas del idioma castellano. Тернопіль : В-во “Навчальна книга – Богдан”, 2010. 96 с.
 • Цимбалістий І. Ю. Історичні передумови абревіації в іспанській мові. Вид. центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2012. С. 373-380.
 • Цимбалістий І. Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної) для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» студентів напряму підготовки: 6.020303. «Мова та література (англійська, німецька та французька. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 88 c.
 • Омонімія як засіб динамізації семантичних перетворень в іспанських скороченнях. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту : Серія: Лінгвістика. 2014. Вип. 20. С. 77-81.
 • Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови “Bienvenidos al Español” як засоби формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності. Іноземні мови в школах України. 2015. N 6. С. 2-6.
 • 11. El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales. Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120126.
 • 12. La abreviación como procedimiento en la creación de nombres de empresa// Actas del VII Congreso de hispanistas de Ucrania, Kamianets Podilskyi, 25 y 26 de septiembre de 2015. Lviv : Astolabio Editorial, 2015. P. 120 126.
 • 13. Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. 72 с.
 • 14. «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. ‒ К.: Генеза, 2016. 255 с.ЛЯШКЕВИЧ Петро Андрійович кандидат філологічних наук, доцент, викладач української мови.

Народився 06.07.1956 р в с. Грицеволя Радехівського р-ну Львівської області.

Закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1982 р.) за спеціальністю “Філолог. Викладач української мови та літератури”, аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (1993 р.). У 1994 року захистив кандидатську дисертацію “Лірика Петра Карманського в контексті літературного процесу”.

Працював учителем української мови та літератури у школах Запоріжжя. У 1987 – 1989 рр. – викладач української літератури Запорізького державного університету. Упродовж 1991–1999 рр. – науковий співробітник, вчений секретар Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (нині Інститут Івана Франка НАН України).

У 1999 – 2007 рр. – роках працював ученим секретарем та викладачем Львівської державної фінансової академії. Далі працював начальником наукового відділу та проректором з наукової роботи Львівського інституту економіки і туризму.

З 2007 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Львівської національної академії мистецтв, викладає навчальну дисципліну «Українська мова як іноземна». За сумісництвом (з 2008 р.) на кафедрі іноземних мов викладає цю дисципліну у Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка.

Автор понад 80-ти наукових та науково-популярних публікацій з питань історії української літератури, творчості Т. Шевченка, І. Франка, письменників-молодомузівців, рецензій на твори сучасних письменників тощо. Окремі книги: “Петро Карманський” (Львів: ЛВІЛШ, 1996), “Мандруйте Європою. Культурологічний путівник” (Львів: Олір, 1999.), “Усе для школи: Микола Вороний. Олександр Олесь” (Київ – Львів: Всеувито, 2001). Підготував до друку (упорядкування текстів, передмови, коментарі, примітки) і перевидав пам’ятки історії української літератури – книгу мемуарів П. Карманського Українська богема” (1996) та перший український екзистенційний роман Осипа Шпитка “Вирід” (2000). Автор низки методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: історія української літератури, франкознавство, сучасний літературний процес.

Основні праці:

 • Петро Карманський: нарис життя і творчості. Львів, 1998. 72 с.
 • Фрагменти з історії української богеми. Львів : Олір. 1996. С. 5 – 19.
 • Мандруйте Європою : Туристичний путівник. Львів, 1999. 112 с.
 • Діалектика світогляду І. Франка: Від раціоналізму до перцепції. К. : Обереги. 2000. Кн. 1. С. 523 – 529.
 • Український трубадур (Степан Чарнецький). Обрії. С. 85 – 93.
 • Франко і Бодлер. Вісник Запорізького державного університету. Серія : Філологічні науки. Запоріжжя, 2000. С. 101 – 104.
 • До питання про світоглядні основи модернізму. Вісник ЛНАМ. Львів, 2008. Вип. 19.
 • Короткий українсько-китайський словник термінів мистецтва. Львів: ЛНАМ, 2011.
 • Мистецька освіта й мистецтво в культурологічному процесі України в ХХ – ХХІ ст: Навчальний посібник. Тернопіль : Мандрівець, 2013. 292 с.
 • Муза і чин Остапа Луцького. К. : Смолоскип. 936 с.ТАРАН Оксана Сергіївна  кандидат філологічних наук, доцент, виладач української мови.

Народилася 03.03.1977 р. у м. Луганську Луганської обл.

У 1999 р. з відзнакою закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова».

2002 р. — після завершення аспірантури при кафедрі української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди захистила

кандидатську дисертацію на тему «Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти» зі спеціальності 10.02.01 — українська мова.

2010 – 2013 рр. — навчалася в докторантурі за денною формою при кафедрі української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2019 р. — навчалася за отриманою стипендією Міністерства освіти, молоді й спорту Чеської Республіки в літній мовній школі «Summer School of Slavonic Studies» (м. Оломоуць, Чеська Республіка).

Має 20-літній досвід роботи у вишах різних регіонів України (Схід, Південь, Захід) як на викладацьких посадах, так і адміністративних, а також 3-річний досвід роботи перекладачем-редактором у компанії «Correctarium». Основне місце роботи — доцент кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка».

Член редакційної ради періодичного збірника праць учасників Оломоуцького симпозіуму україністів Середньої і Східної Європи (Чеська Республіка); член редакційної ради й рецензент збірників за редакцією Oksana Chaika & Amit Kumar Goel «Languages for Specific Purposes and Ways of Instruction and Acquisition: Innovative Approach» (2021, Індія), Proceedings of II International interdisciplinary conference «Language, Business and Law, Intercultural Communication: Challenges of Today» (2021, Індія).

З 2021 р. — академічний експерт QS World University Ranking

Підвищення кваліфікації: онлайновий курс «How To Teach Online: Providing Continuity For Students» на платформі FUTURELEARN від The Open University (2020); наукове стажування на кафедрі іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2021); курс від ІТ-компанії SoftServe спільно з Microsoft «Як навчати і навчатися онлайн ефективно» (2021); вебінар «Kahoot! EDU Meetup: Spring edition to make learning awesome!» (2021); вебінар серії ITeachers MeetUp від ІТ-компанії SoftServe «Нейроменеджмент: ефективність у сучасному світі» (2021); курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» на платформі Prometheus (2022) та ін.

Наукові інтереси: соціолінгвістика, корпусна лінгвістика, стилістика. Автор 99 наукових і методичних праць, зокрема 2 посібників і 2 збірників диктантів з української мови, розділів у 3 зарубіжних монографіях, публікацій у БД Scopus. Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Старослов’янська мова: комп’ютерна тестова програма». Учасник понад 100 наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, магістерські праці студентів ЛДУБЖД. Є співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Людина. Компʼютер. Комунікація» (2017, 2019), розробником завдань і членом апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з прикладної лінгвістики (2018, 2019), автором всеукраїнського воркшопу «Створення паралельних корпусів» (2022). Розробник сайту видатного мовознавця Харківської філологічної школи проф. Лисиченко Л.А. (https://lysychenkol.wixsite.com/linguistic).

Основні праці:

 • Іспит з мови: для абітурієнтів юридичних ВНЗ: посібник. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. 74 с. (у співавт.)
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для слухачів факультету заочного та дистанційного навчання. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. 128 с. (у співавт.)
 • 200 диктантів з української мови (для профільного навчання): посібник. Луганськ: Навчальна книга, 2007. 214 с. (у співавт.).
 • Збірник диктантів з української мови для профільного навчання. 10-11 класи. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 205 [3] с. – (Серія «Збірник»). (у співавт.).
 • Функції сленгізмів у сучасному українському неймінг-просторі. Українська мова. 2013. № 3. С. 74–84.
 • Фразеологічні одиниці українського загального сленгу в контексті проблем неології. Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich / pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera. Szczecin Greifswald, 2014. Tom 2. S. 351357.
 • Реалізація кінічного комплексу в постмодерному українському художньому дискурсі. Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ: kolektivní monografie / ed. prof. Alla Arkhanhelska, Dr.Sc. Olomouc, 2014. S. 125–134.
 • Психолінгвальні чинники функціонування сленгових одиниць. Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt 3. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015. S. 121–128.
 • Лексикографічна розробка соціолектів української мови: стан, проблеми, перспективи. ХХ–ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі: монографія / гол. ред.: А. Архангельська. Оломоуць, 2016. С.335–374.
 • Функції сленгізмів у вторинних українських назвах кінофільмів. Культура слова. 2017. Вип. 86. С. 244–250.
 • Взаємодія загального сленгу з іншими формами національної української мови. Ucrainica ІХ. Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 2018. S.123–130.
 • The Software Product “Education Web Scraper” in the Sociolinguistic Monitoring of the Language Situation in Ukraine. Proceedings of the 14th International conference “Computer sciences and Information technologies” (CSIT 2019) / Edited by Tetiana Shestakevych. Lviv, Ukraine, September 1720, 2019. Р. 12–15. (у співавт., Scopus)
 • Одиниці українського загального сленгу з погляду походження Ucrainica Х. Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 2020. S. 124–130
 • A corpus-based approach to the Ukrainian political discourse study. Chapter 15. Communicative-pragmatic, normative and functional parameters of the professional discourse: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2021. 327 p. P. 241258. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-232-9-15.
 • Software for Measuring Linguistic Literacy Rate of Students (Based on Comments Written in Ukrainian)/ DHW 2021: Digital Humanities Workshop (December 2021). ACM DL, 2021. P56–62. (у співавт., Scopus).