Положення про організацію навчального процесу

Статут ЛНМА імені М. В. Лисенка

Освітні програми

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вибіркової компоненти освітньої програми у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка

Положення про семестровий контроль, ліквідацію академічних заборгованостей, повторне вивчення окремих дисциплін

Про порядок відрахування, поновлення, надання академічної відпустки, переведення осіб, які навчаються

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Про екзаменаційну комісію з атестації випускників

Положення про порядок призначення і виплати стипендій у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про матеріальне заохочення студентів, асистентів-стажистів, аспірантів ЛНМА імені M.B.Лисенка за наукові та творчі здобутки

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій здобувачів освіти

Про порядок проведеня практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Про підготовче відділення

Положення про порядок надання в оренду музичних інструментів

Положення про надання платних послуг

Оплата за навчання

Порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті

Інструкція щодо порядку видачі дублікатів диплому про освіту та додатку до нього, студенських квитків, залікових книжок при їх втраті

Положення про систему та процедуру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про порядок перевірки академічних, наукових та творчих текстів на плагіат

Положення про порядок присвоєння освітніх та професійних кваліфікацій

Положення про порядок оскарження результатів оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про дистанційне навчання

Положення про кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр, магістр (оновлене)