Положення про організацію навчального процесу

Статут ЛНМА імені М. В. Лисенка

Освітні програми та навчальні плани

Про порядок обрання навчальних дисциплін вибіркової компоненти

Положення про семестровий контроль, ліквідацію академічних заборгованостей, повторне вивчення окремих дисциплін

Про порядок відрахування, поновлення, надання академічної відпустки, переведення осіб, які навчаються

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Про екзаменаційну комісію з атестації випускників

Положення про порядок призначення і виплати стипендій у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про матеріальне заохочення студентів, асистентів-стажистів, аспірантів ЛНМА імені M.B.Лисенка за наукові та творчі здобутки

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій здобувачів освіти

Про порядок проведеня практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Про підготовче відділення

Про порядок надання в тимчасове користування музичних інструментів

Положення про надання платних послуг

Оплата за навчання

Порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті

Інструкція щодо порядку видачі дублікатів диплому про освіту та додатку до нього, студенських квитків, залікових книжок при їх втраті