Публічна інформація

Статут ЛНМА імені М. В. Лисенка
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО
Сертифікати про акредитацію
Місія і стратегія розвитку
Напрями мистецької та наукової діяльності
Антикорупційна програма
Комісія з моніторингу та дотримання антикорупційної програми
Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Щорічний звіт про діяльність Академії
План роботи Академії
Вибори ректора
Кошторис закладу та всі зміни до нього
Звіт про використання та надходження коштів
Штатний розпис
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Акт обстеження навчального корпусу Академії щодо можливості його використання для укриття населення
Акт обстеження студентського гуртожитку Академії щодо можливості його використання для укриття населення

Положення про порядок призначення декана

Положення про наглядову раду ЛНМА

Колективний договір

Порядок проведення творчого конкурсу для переведення на посаду провідного концертмейстера

Почесний професор академії

Положення про матеріальне стимулювання у ЛНМА імені М.В.ЛИСЕНКА

Положення про преміювання науково-педагогічних працівників ЛНМА імені М. В. Лисенка за наукові та творчі здобутки

Положення про систему та процедуру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про порядок перевірки академічних, наукових та творчих текстів на плагіат

Положення про порядок присвоєння освітніх та професійних кваліфікацій

Положення про порядок оскарження результатів оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про силабуси на третьому освітньому рівні

Положення про науково педагогічну діяльність та іноваційний розвиток

Положення про дистанційне навчання

Стратегія інтернаціоналізації

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці

Структура факультетів

Положення про факультет фортепіано, джазу та популярної музики

Положення про факультет музикознавства, композиції, вокалу та диригування

Положення про факультет оркестрових інструментів

Структура та органи управління ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про вчену раду

Положення про ректорат Академії

Положення про деканат

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про навчальну лабораторію електроакустичної музики EESEM

Положення про проблемну науково-дослідну лабораторію музичної етнології

Правила внутрішнього розпорядку ЛНМА імені М. В. Лисенка

Положення про Групу моніторингу якості вищої освіти у ЛНМА імені М.В.Лисенка

Кодекс академічної доброчесності та етики

Положення про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією

Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про товариство молодих вчених

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Матеріально-технічне забезпечення

Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка