Cписок вибраних наукових публікацій Мирослави Новакович

  • Міжслов’янські культурні контакти як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст. Slavica Slovaca 2/2020. S.277-286.
  • Польские образы Бориса Лятошинского. ARS INTER CULTURAS, 9, 2020. C.49-62.
  • Українська знаковість творчості Бориса Лятошинського // Науковий збірник Музичний універсум. Львів, 2020. С. 270-284.
  • Модерні горизонти музичного світу Бориса Лятошинського. Українська музика : науковий часопис засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. Ч. 1 (35). С. 65 –74.
  • «Моцартовский фестиваль во Львове» // ARS INTER CULTURAS, 8, 2019
  • Особливості музичного втілення поетичного слова Тараса Шевченка у вокально-хоровій творчості Дениса Січинського. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Музикознавчий універсум : зб. ст. Львів, 2019. Вип. 44. С. 18-29. 
  • Топос Відня як місця розгортання смислів у музичній куль-турі габсбурзької Галичини. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Музикознавчий універсум : зб. ст. Львів, 2018. Вип. 42–43. С. 100–111. 
  • Віденський fin-de-siecle та його рецепція у твор¬чості Ста-ніслава Людкевича. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць;. Київ : Ідея-принт, 2018. Вип. ХХХХІ. С. 108–116. (Наукометричне фахове видання).
  • Концепт «національної ідентичності» в музиці та музикознавстві. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музико-знавство. Київ: Ідея-принт, 2018. Вип. ІI (11). С.135–140.