Cписок вибраних наукових публікацій Мирослави Новакович

 • Міжслов’янські культурні контакти як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст. Slavica Slovaca 2/2020. S.277-286.
 • Польские образы Бориса Лятошинского. ARS INTER CULTURAS, 9, 2020. C.49-62.
 • Українська знаковість творчості Бориса Лятошинського // Науковий збірник Музичний універсум. Львів, 2020. С. 270-284.
 • Модерні горизонти музичного світу Бориса Лятошинського. Українська музика : науковий часопис засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. Ч. 1 (35). С. 65 –74.
 • «Моцартовский фестиваль во Львове» // ARS INTER CULTURAS, 8, 2019
 • Особливості музичного втілення поетичного слова Тараса Шевченка у вокально-хоровій творчості Дениса Січинського. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Музикознавчий універсум : зб. ст. Львів, 2019. Вип. 44. С. 18-29. 
 • Топос Відня як місця розгортання смислів у музичній куль-турі габсбурзької Галичини. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Музикознавчий універсум : зб. ст. Львів, 2018. Вип. 42–43. С. 100–111. 
 • Віденський fin-de-siecle та його рецепція у твор¬чості Ста-ніслава Людкевича. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць;. Київ : Ідея-принт, 2018. Вип. ХХХХІ. С. 108–116. (Наукометричне фахове видання).
 • Концепт «національної ідентичності» в музиці та музикознавстві. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музико-знавство. Київ: Ідея-принт, 2018. Вип. ІI (11). С.135–140.
 • Novakovych M., Katrych O., Chacinski J. The role of music culture in the processes of the Ukrainian nation formation in Galicia (the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century). Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 19. С. 66-76.
 • Новакович М.О. Музична Шевченкіана у творчості композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Українська музика : науковий часопис засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2021. Ч. 2 (40). С. 5 –17
 • Новакович М. Історія музики в контексті сучасних культурних орієнтирів. Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих. Україна і світ: вектори музичної комунікації. Протоколи засідань. Львів: Видавець ФОП Король І.В.; 2021.С.86-88.