Основні науково-методичні праці та статті Юрія Соколовського

 1. Особливості розуміння виражальних засобів музики: Збірка наукових праць молодих вчених.  Кіровоград: КДПІ, 1987.  С.119–121.
 2. Основні умови формування елементів свідомого сприймання музики: тези докладів науково-практичної конференції.  Кіровоград: КДПІ, 1987. – С.236–238.
 3. Особенности оценочной деятельности в процессе восприятия художественно-выразительного образа музыкального произведения/ Материалы Всесоюзного научно-практического семинара. М.: Академия наук, 1988. Ч. ІІ.  С. 22–24.
 4. Педагогічні умови формування оцінної діяльності в процесі сприймання музики / Впровадження результатів досліджень молодих вчених в реалізацію перебудови вищої школи: тези науково-практичної конференції. Кіровоград: КДПІ, 1988. С.100–108.
 5. Пути активизации оценочной деятельности в процессе восприятия музыки / Гуманизм и эстетическая культура / ученые – практикам эстетического воспитания.  Ровно: РГУ, 1989. С. 90–92.
 6. Формування основних етапів оцінного ставлення до музики / Збірка наукових праць молодих вчених.  Кіровоград, КДПІ, 1989.  С.100–108.
 7. Проблемы оценочного отношения в теории и практике музыкально-эстетического воспитания/ Музыкально-эстетическое воспитание: ОЦНИ «Школа и педагогика». М.: Академия наук,1990.  С. 29–38.
 8. Этапы формирование оценочного отношения к музыке/ Формирование эстетического отношения к искусству. М.: АПН СССР, 1991.  Т.3. С. 252–256.
 9. Поєднання історичної тематики й сучасної образності у творах українських композиторів / Матеріали науково-практичної конференції. Кіровоград: КДПІ, 1991.  С. 94–96.
 10. Основний музичний інструмент (скрипка) для музично-педагогічних факультетів // Програма педагогічних інститутів. Навчальна програма.  К.: РУМК з загальної середньої і педагогічної освіти, 1991.  44 с.
 11. Формування оцінного ставлення до засобів музичної виразності / Анотації докторських та кандидатських дисертацій професорсько-викладацького складу інституту.  Кіровоград: КДПІ, 1991. С. 56–58.
 12. Основные ступени формирования оценочного отношения к музыке/ Музыкально-эстетическое развитие учащейся молодежи: ОЦНИ «Школа и педагогика».  М.: Наука,1992.  С. 124–139.
 13. Формування оцінного ставлення до музики як необхідний елемент розвитку дитини / Музичне мистецтво в духовному розвитку особистості.  Чернігів–Менськ, 1993.  С. 159–163.
 14. Особливості розвитку музично-естетичного мислення при сприйманні музики / Матеріали науково-практичної конференції.  Дрогобич, 1993.  С. 56–59.
 15. Місце оцінного ставлення в структурі естетичної оцінної діяльності при сприйманні музики / Відродження України: Проблеми і перспективи. Проблеми духовності людини.  Кіровоград: КДПІ, 1993. Вип. 1.  С. 187–189.
 16. Система педагогічного керівництва процесом формування художньо-естетичного виховання та оцінки музики / Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества: сб. статей.  Кіровоград: КДПІ, 1994.  С. 2–12.
 17. Пути педагогического руководства процессом восприятия музыки / Музыкально-эстетическое воспитание: ОЦНИ «Школа и педагогика». М.: Наука,1995.  С. 56–71.
 18. Російсько-український музичний лексикон. Кіровоград: Алтей, 1997.  239 с. (у співавторстві з Дряпіка В. І.).
 19. Дебют квартету / Музика. № 5. 1998.  С. 25.
 20. Аксіологічне орієнтування студентів в музичній сфері / Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001.  Вип. 32. Ч.1. С. 56–78. 
 21. Від Арарату до Карпат/ Вірменський слід. Ужгород: ЛІРА, 2003. С. 90–95.
 22. Теорія і практика формування ціннісних орієнтацій педагога музиканта. Київ: Ліра, 2003.  124 с.(у співавторстві з Дряпіка В. І.).
 23. Методологічні проблеми формування музичного сприймання / Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. Вип. 37. Ч. 1.  С. 125–129.
 24. Деякі особливості формування сприйняття та аналізу музичного твору // Професійна музична культура Закарпаття. Стани становлення. Ужгород: Карпати,  2005. Вип.1. С. 78–83. 25.
 25. Хрестоматія з дисципліни «Квартетний клас» І вип. / Твори для струнного квартету композиторів Закарпаття: Д. Задор. Полонинські картинки «В селі», «Коломийка». Партитура та партії для струнного квартету. Редакція нотного тексту та штрихи.Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2007. Вип. І. 40 с.
 26. Хрестоматія з дисципліни «Квартетний клас» ІІ вип. / Твори для струнного квартету композиторів Закарпаття: С. Мартон.«Коломийка». Партитура та партії для струнного квартету. Редакція нотного тексту та штрихи. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Вип. ІІ.  42 с.
 27. Згадуючи Дегтярьова. Ужгород, №7, 21 лютого 2009, С.10.
 28. Особливості орнаментики в квартетних творах композиторів XVIII–ХІХ століття (на прикладі розшифрування форшлагів // Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика.  Львів: Сполом, 2010.  С. 38–47.
 29. Пам’яті людини і педагога В.В. Богородського // Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Збірка статей, есе про музичну культуру Закарпаття. Ужгород: Карпати, 2010. Вип. другий. С.182–188.
 30. Особливості музичного сприйняття та художньої інтерпретації // Камерно-інструментальний ансамбль : історія, теорія, практика  [текст] : наук. зб.; серія : Виконавське мистецтво / ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів : Сполом , 2011. Вип. 25.  С. 44–52. 
 31. Особливості взаємодії засобів музичної виразності в процесі утворення художнього образу квартетного твору / Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір. Тези Міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2013 року.  Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2013.  С. 22–24.
 32. Квартетний клас: навчальний посібник.  Львів: Сполом, 2013. 352 с.
 33. Три складові   феномену педагогіки   Ігоря   Пилатюка // Звукоряд життя Ігоря Пилатюка /упор. Т.Молчанова.  Львів: Українська Академія друкарства, 2014. С. 84–89.
 34. Стильові особливості музики та проблеми її інтерпретації. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2014.   42 с. 
 35. Фразування у виконавському процесі // Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір. Тези Міжнародної науково-практичної конференції 9 грудня 2016 року. Львів: ФОП Тетюк Т. С. 21–23.
 36. Вчитель з великої літери // Долгіх М. В. Юрій Хілобоков : сюїта для скрипки з оркестром.  Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017.  С. 109–114.
 37. Фразування як фактор виразової інтерпретації // Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма: тези Міжнародної науково-практичної конференції 14 грудня 2017 року.  Львів: ФОП Тетюк Т. В., 2017.  С. 20–21.
 38. Теоретичні аспекти виконання трелей в квартетних творах композиторів ХVIІІ-ХІХ століть / Камерний простір Львівщини: Постаті та факти: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2018 року. Львів: ФОП Тетюк Т. В., 2018.  С. 24–26.
 39. Олександр Якович Вайсфельд у контексті становлення українського скрипкового виконавства та педагогіки (До100-річчя від дня народження) / Знакові постаті камералістики: Тези міжнародної науково-творчої конференції 20 листопада 2019, Львів. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2019. С. 32–35.
 40. До питання стилістики в квартетних творах Л. Бетховена // Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІВЗХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена). Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції – Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2020 . С131-134.
 41. Особливості роботи над інтерпретаційним втіленням авторського задуму //Камерно-інструментальний ансамбль: Український та світовий вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В.Лисенка. Львів: Фоп Тетюк Т.В., 2022.  С.98-104.
 42. Postmodern Accents in the Works of Ukrainian Composers of the Late XX Century. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2023-04-10|Journal article DOI: 10.18662/rrem/15.2/736, 15(2), 324-341 (Web of Science). https://doi.org/10.18662/rrem/15.2/736. CONTRIBUTORS: Astalosh G. L; Sokolovskyy Y. A.