Список публікацій Ірини Антонюк

 1. Бібліотека. Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка: До 150-річчя заснування Академії. Львів: Сполом, 2003. С. 202 – 207.
 2. Колекції бібліотеки ЛДМА ім. М.В.Лисенка.Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка. Музикознавчі студії. Львів, 2005. Вип. 10. С. 42 – 49.
 3. Рідкісні видання В.А. та Ф.К.Моцартів у фондах бібліотеки ЛДМА ім. М.В.Лисенка. Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка. Вольфганг Амадей Моцарт: Погляд з ХХІ сторіччя. Львів: Сполом, 2006. Вип. 13. С. 107 – 112.
 4. Функція музичних архівів в сучасній реконструкції історії культури (на прикладі нотних колекцій архіву бібліотеки ЛНМА ім. М.В.Лисенка).Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка «Музикознавчі студії»:Збірка статей. Вип. 16. Львів: Сполом, 2007. С. 143 – 148. 
 5. Празька мандрівка Львівського «Бояна» у липні 1891 р. та її рецепції у чеській пресі. Мистецтвознавчі записки. Київ: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2007. Вип. 123. С. 126 – 135.
 6. Seltene Sammlungeg in der Bibliothek der Lyssenko-Musikakademie in Lemberg.Musik-Sammlungen Speicher interkultureller Prozesse: InternationalenKongress “Deutsche Musikkultur im östlichen Europa”28. September – 1. Oktober 2005. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. B. 2. S. 331 – 343.
 7. З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вісник Львівського університету. Львів, 2008. Вип. ІХ. С. 148 – 157.
 8. Бібліотека. Сторінки історії Львівської музичної академії ім. М.В.Лисенка. Львів: Сполом, 2008. С. 339 – 343. 
 9. Публікації, в яких висвітлюється творчість Мирослава Скорика: Бібліографія. Л.Кияновська. Мирослав Скорик: людина і митець. Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2008. С. 584 – 588.
 10. Вибрані музикалії з архіву бібліотеки Львівської національної музичної академії: Нотографічний покажчик/ Упор. та вступ. ст. І.Антонюк; Авт. передмови Л.О.Кияновська. Львів, 2009. 148 с. 
 11. ListymuzykówlwowskichdoGalicyjskiegoTowarzystwaMuzycznegoweLwowiewświetleżyciamuzycznegomiasta/ IrynaAntoniuk.MusicaGalicianaXII.Rzeszów, 2009.
 12. Поезії Юліуша Словацького в музичних творах (до 200-річчя від дня народження поета (1809 – 2009).Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.ЛисенкаМузикознавчі студії. Львів, 2009.
 13. Юліуш Словацький у світі музики.Dialogdwóhkultur.Przemyśl:MuzeumNarodoweZiemiPrzemyskiejwPrzemyślu, 2009. RocznikIV.Zeszyt1. S.133 – 139.
 14. Юлуш Словацький і Фридерик Шопен. Dialog dwóchkultur. Krzemieniec, 2009. RocznikIV. S. 70 – 78.
 15. Книжкові зібрання як джерело культури епохи на прикладі збірок Яблоновських та Кременецького ліцею.Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.ЛисенкаМузикознавчі студії – 2010. Збірка статей. Львів: Сполом, 2010. Вип. 22. С. 59 – 65.
 16. Zbiorybibliotecznejakożródłobadańnadkulturą Galicji(zabytkoweutworymyzykówaustriackichzkońcaXVIII– początkuXIXw. 
  (zarchіwównutowychBibliotekiLwowskiejNarodowejAkademiiMuzycznejim. M. Łyssenki).Galicja1772 – 1918. Problemymetodologiczne, stanipotrzebybadań. Rzeszów: WydawnictwouniwersytetuRzeszowskiego, 2011. TomIII. S. 212 – 220.
 17. Cтрунні квартети П’єра Байо як приклад втілення української народної теми у європейській музиці початку ХІХ ст. Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність. Львів, 2011. С. 98 – 107.
 18. Ю. Словацький і Ф. Шопен.Dialog dwóchkultur. Przemyśl– Warszawa, 2011. RocznikV,Zeszyt1. S. 70 – 79.
 19.  «Мойсей» М. Скорикаяк відображення сучасних культурно-суспільних процесів в Україні.TheideaofaNationalTheatreinthe21stCentury. Budmerice, 2011.
 20. Українська народна пісня у творчості європейських композиторів к. XVIII– поч. ХІХ ст. в контексті міжнаціональних культурних зв’язків Вісник Львівського університету. Вип. ХІІІ. Львів,2011.
 21. Юліуш Словацький і Фридерик Шопен: Джерелознавчий пошук.Наукові записки ЛНМА імені М.В. Лисенка. Львів, 2011.
 22. Струтинська Антоніна Казимирівна (04. ХІ.1907, Коломия – 23. 01. 1978, Львів).Енциклопедія музичної України.Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2011.
 23. Ранні видання творів Михайла Вериківського у львівських збірках (до 115 роковин від дня народження).Михайло Вериківський у контексті української музичної культури та освіти (до 115-ї річниці з дня народження).Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 – 25 листопада 2011 р.) / За заг. ред. проф. Ломаковича А.М. Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. С. 18 – 24.
 24. Прижиттєві видання творів Фридерика Шопена у Львівських збірках.Dialog dwóchkultur. Przemyśl– Warszawa, 2011. RocznikVІ, Zeszyt1. S. 97 – 103.
 25. Видання творів Фридерика Шопена з фондів бібліотеки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (до 1939 року): Нотографічний покажчик / Авт. передмови І. Пилатюк; вступ. ст. І. Антонюк. Львів: ТеРус, 2011. 222 c.
 26. WydanezażyciautworyFryderykaChopinawzbiorachBibliotekiLwowskiejNarodowejAkademiiMuzycznejim. M.W.Łysenki.MusicaGaliciana. Т. XIV. Rzeszów, 2012.S. 76 – 92.
 27. Камерно-інструментальне виконавство міста Кременець на початку ХІХ ст. в музичних оглядах. Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір. Львів, 2013. С. 153-154.
 28. Музичні діячі кременеччини початку ХХ ст. на Далекому Сході.Dialog dwóchkultur. Lublin, 2013. RocznikVІІ, Zeszyt1.  S. 176 – 182 (Muzeum Narodoweziemiprzemyskiej).
 29. Відображення діалогу культур в рецепціях музичної творчості початку ХІХ ст. Поліфонія діалогу в постсучасній культурі: Збірник наукових праць / [упор.: С.М. Садовенко, Л.В. Терещенко-Кайдан]. Київ: НАКККіМ, 2013. С. 251 – 259.
 30. Стильові особливості Сонати для фортепіано та скрипки Генрика Мельцера-Щавінського.Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір. Львів, 2016. С. 56-58. 
 31. Рідкісні видання Вольфганга Амадея та Франца Ксавера Моцартів у фондах бібліотеки ЛДМА». Львів епохи Ф.К. Моцарта 1813 – 1838. Львів: Незалежний культурологічний часопис «Ї», 2017. С. 136 – 152. 
 32. Модерні та джазові стильові тенденції у творах сучасних українських композиторів з голосом.Наукові збірки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2018. №2. С.124 – 130. 
 33. Theatricality in contemporary symphonic music. Collection of scientific articles“Asia Life Sciences”. Philippines,2020. Issue4. ISSN: 01173375.
 34. Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-річчя від дня народження Л. ван Бетховена). Львів, 2022.
 35. Історія укладання збірок прижиттєвих видань творів Шопена у Львові. XXII Dialog Dwóch Kultur. Warszawa, 2022.