Список основних наукових публікацій Любові Кияновської

Монографії і навчальні посібники:

 1. Творчість о. Йосипа Кишакевича. – Монографія, Львів: Сполом, 1997 р. – 96 с.
 2. Мирослав Скорик: творчість мистця у дзеркалі епохи. Монографія.Львів: Сполом, 1998. 216 с.
 3. Еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. – Тернопіль: Астон, 2000. – 296 с.
 4. Українська музична культура. Навчальний посібник, Львів: Сполом, 1999 р. Вид. 1. 144 с.
 5. Українська музична культура. Навч.посіб. Вид.2, доп. і перероб. Тернопіль:Астон, 2000. 248 с.
 6. Максим Березовський // Українська музична література від найдавніших часів до початку ХІХ століття. Навчальний посібник. Частина перша (авторський колектив під керівництвом Л.В. Яросевич). – Тернопіль: СМП “Астон”, 2000. – С. 126-144
 7. Артемій Ведель (Ведельський) // Українська музична література від найдавніших часів до початку ХІХ століття. Навчальний посібник. Частина перша (авторський колектив під керівництвом Л.В. Яросевич). – Тернопіль: СМП Астон, 2000. – С. 144 – 156.
 8. Михайло Вербицький // Українська музична культура. Ч. 2, книга 1. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 20-44.
 9. Українська музична культура. – Навчальний посібник Вид. 3, доп. і перероб. – Київ, 2003.
 10. Українська музична культура. Навч. посіб. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 356 с.
 11. Син сторіччя Микола Колесса. Монографія. – Львів: Вид-во НТШ, 2003. – 496 с.
 12. Лицар бандури. До 80-річчя Василя Герасименка. Монографія. – Львів: ТеРус, 2007.  60 с.
 13. Галицька музична культура ХІХ-ХХ ст. Навч. посібник. Чернівці: Книга-ХХІ, 2007. 620 с.
 14. Мирослав Скорик: митець і людина. Монографія. Вид. 2, доп. і перероб. – Львів: вид-во журналу «Ї», 2008. – 592 с.
 15. Електронний посібник: «Микола Колесса – людина, митець». – К.: Академія педагогічних наук України, 2008.
 16. Електронний посібник «Українська музика у світовій культурі» (в співавторстві з А.Козир, В.Федоришиним та ін.) – К.: НАПНУ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 2009.
 17. Нариси з музичної соціології. Навч. посібник // Заг. ред. Л. Кияновської. Львів: Сполом, 2011. 192 с. (у співавторстві з З. Ластовецькою-Соланською, А. Скорик та О. Пилатюк).
 18. Таємні письмена душі… Анатолій Авдієвський: шляхами творчості. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 280 с.
 19. Сад пісень Івана Карабиця. – К.: вид-во Дух і Літера, 2017. – 286 с.
 20. Львівська національна музична академія. Монографія. – Львів, ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. – 100 с. (співавтори Т. Мазепа та І. Пилатюк).
 21. Про український «генетичний код» Чайковського // Чайковський: Україна на карті життя та творчості. Колективна монографія. Ред.-упор. В.Жаркова. Київ: ArtHuss, 2020. С. 43-57.
 22. Мирослав Скорик. Монографія. Харків: Вид-во «Фоліо», 2021. 120 с.

Статті:

 1. Регистры языка и проблема систематизации программности в музыке. – В зб.: Использование методов других наук в исследовании музыкального искусства. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. Таллінн, Держконсерваторія, 1978. С. 18-19.
 2. Эстетические предпосылки и особенности воплощения программности в инструментальной музыке барокко и рококо. В зб.: Эстетические проблемы музыкознания. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. – Горький, Держконсерваторія, 1980. – С. 58-61.
 3. Програмна музика в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Львів:Обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів, 1983. – 24 с.
 4. Роль літературно-сюжетної програми в становленні музичного образу. – В зб.: Українське літературознавство. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 43. – Львів: Вид-во при держун-ті, 1984. – С. 114 – 122.
 5. До питання про сприйняття програмного твору // Українське музикознавство. Респ. міжвідомчий науково-методичний збірник. – Вип. 22. – К.: Музична Україна, 1987. С. 15 – 23.
 6. Музичні жанри в прозі Ольги Кобилянської // Українське літературознавство. Респ. міжвідомчий науковий збірник. Вип. 51. Львів: Вид-во при ЛДУ ім. І.Франка, 1988. С.97-102.
 7. Пісні схвильованого серця (музичні сторінки листів, щоденника, спогадів Ольги Кобилянської) // Жовтень, № 4, 1988. – С. 97 – 98.
 8. З джерел рідного краю // «Музика». 1990. № 3. С. 9.
 9. Духовна культура не знає провінцій // «Музика», № 1, 1990. – С. 2-5.
 10. Пошуки і втрати // «Музика», № 1, 1991. – С. 18 – 19.
 11. З-за піднятої завіси // «Музика», № 4, 1991. – С. 2 – 5.
 12. Музична культура української діаспори // Культура України і слов’янський світ. – К.: ІМФЕ ім. М.Рильського, 1992. – С. 30 – 32.
 13. Перша ластівка, яка зробила весну // «Музика», № 2, 1992. – С. 8 – 9.
 14. Про Михайла Вербицького та релігійну ідею в українській професійній музиці // Михайло Вербицький і відродження української музичної  культури в Галичині. – Дрогобич, ДДПІ ім. І.Франка, 1992. – С. 9-17.
 15. Симфонічні поеми Станіслава Людкевича в контексті пізньоромантичної західноєвропейської культури // Наукові записки НТШ, Т.ССХХУІ, Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1993. – С.110 – 118.
 16. Львівські прем’єри (про кантату-симфонію В.Камінського “Україна. Хресна дорога”) // «Музика», № 6, 1993. – С.4-5. (Під псевдонімом Марія Колесник).
 17. Оновлення принципів програмності в музиці ХХ сторіччя // Українська музика. Традиції та сучасність : зб. ст. / [ред.. кол. Я. Якубяк та ін.]. Львів: ВМІ ім. М.Лисенка, 1993. С. 37-56.
 18. Максим Березовський // Розповіді про композиторів. Упор. Я.Якуб’як. Київ: Музична Україна, 1994. – С. 62-76.
 19. Монологи про мистецтво і життя (творчість М. Колесси)//«Музика», № 3, 1994. С.8-10.
 20. Das Schaffen von Mychajlo Werbytskyj und seine Beziehungen zur österreichischen Kultur // Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft. – № 29, Dezember 1995, Wien. – С. 43 – 53.
 21. Мандрівні есе (про творчість М. Колесси) // «Музика», № 3, 1995. – С. 6 – 10
 22. Зупинись, мить // «Музика» № 6, 1995. – С. 11 – 12.
 23. Наш гість – маестро Соневицький // «Музика», № 3, 1996. С. 4.
 24. «Дідона і Еней» Г.Перселла у Львові // «Музика», № 2, 1996. С. 6
 25. Сучасний львівський неоромантизм // «Арт-Лайн», № 4-5, 1997. С. 12 – 14.
 26. Історія музики: філософія чи арифметика? // «Музика», № 5, 1997. С. 20 – 21.
 27. Ukraińska szkoła wokalna we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku. // Problemy pedagogiki wokalnej. Wrocław, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, 1997. С. 119 – 129.
 28. Rezeption von Mozart in der Ukraine // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 1. Red. Helmut Loos. Chemnitz, Gudrun Schröder Verlag, 1997. С. 57 – 69.
 29. Związki polsko-ukraińskie w działalności kompozytorów szkoły przemyskiej XIX wieku // Muzyka Polska w okresie zaborów. Pod red. Kszysztofa Bilicy. Warszawa, Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1997. С. 169 – 177.
 30. Релігійна творчість Михайла Вербицького // Musica Galiciana, Tom 1. Pod red. L. Mazepy. Rzeszów: Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. – С. 103-111.
 31. Музичні барви львівської осені. // «Арт-Лайн», № 1, 1997. – С. 14-15.
 32. Творчість Василя Барвінського і художні стилі ХХ ст. // Василь Барвінський і українська музична культура». – Тернопіль: ТДПІ ім. В.Гнатюка, 1998. – С. 15 – 19.
 33. Вплив австро-німецької культури на формування стилю Станіслава Людкевича // «Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення». – Київ: НМАУ ім.П.Чайковського, 1998. – С. 67 – 77.
 34. Музична діяльність українського товариства «Січ» у Відні // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, «Тріумф», 1999.
 35. Стиль сецесії в західноукраїнській музиці першої половини ХХ ст. // Musica Galiciana, Tom ІІІ. Pod red. L. Mazepy. Rzeszów: Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. С. 225-237.
 36. Польсько-українські зв’язки в галицькій музичній культурі // Musica Galiciana, Т. ІІ. Львів: Сполом, 1999. – С. 62 – 69.
 37. Пам’яті митрополита Андрея Шептицького (про ораторію В.Камінського «Іду. Накликую. Взиваю») // «Київська церква», № 6, 1999. – С. 133 – 134.
 38. Музичні силуетисецесійного Львова // «Арт-Лайн», № 4, 1998. – С. 14.
 39. Музичні сторінки діяльності українського товариства «Січ» у Відні // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. Київ-Чернівці, 1999. С. 182 – 194.
 40. Творчість Йосипа Кишакевича і галицька музична культура першої половини ХХ ст. // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 13. – К.:ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 1999. – С. 29 – 34.
 41. Rozwój pieśni solowej w muzyce polskiej i ukraińskiej w 90-ch latach XIX – 30-ch latach XX st. – szkice analizy porównawczej // Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt naukowy Nr 74. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 1999. – S. 103 – 111.
 42. Soziale Faktore der Oper in Lemberg // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa», Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universitдt Chemnitz. Heft 4. Chemnitz, 1999. S. 15 – 26.
 43. Anatol Wachnianyn. Komponist, Sänger, Wissenschaftler, Botschafter, Kulturträger, Schriftstiller, Сhordirigent, Journalist – das Phänomen einer vielseitigen Persönlichkeit // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 5. – Chemnitz: Gudrun Schröder Verlag, 1999. – S. 34 – 49.(Співавтор Л. Мельник)
 44. Barvins’kyj // MGG (Musik in der Geschichte und Gegenwart). Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil. Band 2. – Baerenreiter – Verlag Kassel u.a. / J. B. Metzler-Verlag Stuttgart u.a.,  1999. – S. 420 – 421.
 45. Деякі аспекти стильового аналізу регіональних музичних культур (на прикладі Галичини) // «Syntagmation». – Львів: Сполом, 2000. – С. 95 – 108.
 46. Шопен і Барвінський // «Фридерик Шопен». Науковий вісник Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського. Вип. 9. – Львів: Сполом, 2000. – С. 107 – 116.
 47. Діяльність німецьких, австрійських та чеських музикантів в Галичині у ХІХ ст. // Musica Galiciana, Tom V. Pod red. L. Mazepy. Rzeszów: Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. С. 119 – 129
 48. Галицька співогра та її жанрові ознаки // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 13. Чотири століття опери. Оперні школи ХІХ-ХХ ст. Київ: НМАУ ім. П.Чайковського, 2000. С. 92-100.
 49. Стильові тенденції у львівській композиторській школі 80-х – 90-х років // «Мистецькі обрії»: зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. Вип.2. – Київ: Муз. Україна, 1999. С. 131-141.
 50. Metoda nauczania śpiewu Aleksandra Myszugi // Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt naukowy Nr 77. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2000. – S. 87 – 101.
 51. Принципи стильової гри у творчості М.Скорика //Мирослав Скорик. Науковий вісник НМАУ. Вип. 10. – К.: 2000. – С. 15 – 23.
 52. Зоряний час театру // Музика, № 6, 2000. – С. 20.
 53. Маловідома сторінка з життя Дмитра Бортнянського // Український світ, спецвипуск, 2000. – С. 38 – 40.
 54. Das kulturelle Umpfeld von Elizavetgrad in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts // Heinrich Neuhaus. Aspekte interkultureller Beyiehung in Pianistik und Musikgeschichte zwischen dem östlichen Europa und Deutschland. Band 3. Bonn: Studio-Verlag, 2001.- S. 71-80.
 55. Die ukrainische musikalische Gesellschaft «Bojan» und ihre national-aufklärerische Funktion in Galizien am Ende 19. bis die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhundertes // Uloha spolkov, spolocnosti a zdruzeni v hudobnych dejinach Europy (Die Aufgabe der Vereine, Gesselschaften und Vereinigungen in der Musikgeschichte Europas), Muzikologicky seminar. Zostavila Edita Bugalova. Zapadoslovenske muzeum v Trnave. Trnava 2001.  S. 77-87.
 56. Дмитро Бортнянський як український композитор // «Український альманах 2000». – Варшава: Об’єднання українців у Польщі, 2001. – С. 93 – 97.
 57. Pieśni solowe Karola Mikulego.// Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt naukowy Nr 78. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2001. – S. 75 – 83.
 58. Художньо-естетичні засади творчості Йосипа Кишакевича та її роль у сьогоднішньому музичному житті Галичини // Визначні діячі Перемишльщини / Перемишль і Перемишльська земля протягом віків (2). Під ред. С.Заброварного – Перемишль-Львів, 2001. – С. 220 – 227.
 59. Український музичний романтизм в європейському контексті // ІV Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Мистецтвознавство. Одеса-К.: Вид-во Асоціації етнологів, 2001.
 60. Опера Мєчислава Солтиса «Українська повість» («Opowieść ukraińska») в світлі польсько-української взаємодії на пограниччі культур // Na pograniczu kultur. Przemyśl, 2001.  C. 48-57
 61. Штрихи до портрету мистця // Маестро  Юрій Луців. – Львів: Сполом, 2001. – С.35 – 37.
 62. Притча про «Мойсея» («Мойсей» Мирослава Скорика на львівській сцені) //ПіК, 3-9 липня 2001. – С. 52 – 53.
 63. Світло і тіні музичного виховання // «Музика», № 3, 2001. – С. 13.
 64. «Мойсей» на порозі нового тисячоліття. // «Музика», № 12, 2001. – С. 4-5.
 65. Барвінський Василь Олександрович // Золота книга української еліти. – Київ: Євроімідж 2001. – С. 276 – 277.
 66. Музична психологія, її роль і місце в музичній освіті України //Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. Київ:АМУ, 2001. С. 153-157.
 67. Еволюція стилю Станіслава Людкевича у європейському контексті // Питання стилю і форми в музиці. В серії: Наукові збірки ЛДМА ім. М.Лисенка. Вип. 4. – Львів: Каменяр, 2001. – С. 80- 90.
 68. Rozwój słuchu u dzieci 6-7 lat na podstawie studiowania pieśni ludowych.(na podstawie eksperymentu, przeprowadzonego w lwowskiej szkole muzycznej N 1) //Prace Zakładu pedagogiki muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zeszyt 5. – Łódź, 2001. – S. 43 – 55.
 69. VII «Musica Galiciana» in Rzeszow (Polen) // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 7. Red. Helmut Loos. – Chemnitz, Gudrun Schröder Verlag, 2001. – С. 57 – 58.
 70. Опера «Мойсей» Мирослава Скорика – тексти, контексти і підтексти  (естетико-критичне есе) //Просценіум. № 1, 2002. – С. 55 – 60.
 71. Обрії творчости Віктора Камінського // «Український світ», т. 19, спецвипуск, 2001. – С. 42-43.
 72. Портрет сучасника в інтер’єрі постмодернізму // «Українське музикознавство», НМАУ ім. П.Чайковського, вип. 30. – Київ: НМАУ ім. П.Чайковського, 2001. – С. 156 – 169.
 73. Церковний спів галицької композиторської школи // Калофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Ч. 1 (До 70-ліття Олександри Цалай-Якименко). – Львів: Вид-во Львівської Богословської академії, 2002. – С. 140 – 150.
 74. Religiöse Gestalte und Symbole in der ukrainischen Musik des 20. Jahrhunderts- Versuch einer ästhetisch-philosophischen Verallgemeinerung // «Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa». Band 7. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. – Bonn: IME, 2002. – S. 301 – 311.
 75. Послухаймо голос її серця (про автобіографію видатної української співачки Ірини Маланюк «Голос серця»). // «Просценіум», № 2 (3), 2002. – С. 96-98.
 76. Pieśni Michała Zawadzkiego i tradycje «Śpiewników domowych» w polskiej muzyce drugiej połowy XIX wieku. // Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt naukowy Nr 78. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2002. – S. 75 – 83.
 77. Vivat, «Віртуози країни» // «Музика», № 6, 2002. – С.6 – 8.
 78. Pieśni Karola Mikulego // «Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa». Zeszyty naukowe «Zespół historii i teorii pieśni» pod red. prof. Mieczysława Tomaszewskiego. N 10.  – Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2002. – S.325 – 339.
 79. Українські мотиви і алюзії в творчості австрійських і польських композиторів Львова // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 17. Українська тема в світовій культурі. К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2001. – С. 153-163.
 80. Релігійні теми і образи в творчості Віктора Камінського //  Na pograniczu kultur. T. II. Pod redakcją Olgi Popowicz – Przemyśl, 2002. – C. 7 – 18.
 81. Мистецький міст – музична академія // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Випуск 2. – Львів: вид-во ЛНУ, 2002. – С. 340 – 343.
 82. Репрезентація української культури у Відні в ХІХ ст. // «Український світ», ч.1-6, 2002. С. 40-43.
 83. Barocke und insbesondere Bachsche Einflüsse auf das Schaffen Lemberger Komponisten des XX. Jahrhunderts // Ständige Konferenz «Mitteldeutsche Barockmusik». Jahrbuch 2001. Wilhelm Seidel, Peter Wollny (Hrsg.). Leipzig: Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, 2002. S. 214 – 222.
 84. Різдвяна тема в українській професійній музиці // «Різдво в нашому домі». Львів, 2003. С.281-287.
 85. Традиції Барвінського у львівській композиторській школі ХХ ст. // Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті і матеріали. Тернопіль: Астон, 2003. С. 172-180.
 86. Ювілей «Київських акварелей» // «Музика», 2003, № 1-2. – С. 10 – 11.
 87. Успіх українських музикантів у Кракові // «Музика», 2003, № 3-4. – С.
 88. Кобзарська доля на перетині тисячоліть (Про 75 років В.Герасименка) // «Бандура» (США), 2003. – С. 12-13.
 89. Вершина її джерела (Про ювілей Людмили Посікіри) // «Бандура» (США), 2003. – С. 14-15.
 90. Українська опера на сцені Львівського оперного театру після Другої світової війни: спроба соціокультурологічного аналізу // Musica Galiciana Tom VII. Pod redakcją Leszka Mazepy. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. – С. 216 – 222.
 91. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин //  Musica Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М.Лисенка. Вип. 8. Збірник статей кафедри музичної україністики. – Львів: 2003. – С. 188 – 198.
 92. Спадщина Дмитра Бортнянського у вихованні національної свідомості // У вінок шани корифеям. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 4 – 13.
 93. Михайло Вербицький і сучасна музична українська культура // Україна: культурна спадшина, національна свідомість, державність. – Випуск 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія/ НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2001. С. 288-295.
 94. «Перемиська школа» як культурологічний феномен // Перемишль і перемиська земля протягом віків. № 3. Інституції. Під ред. С.Заброварного. – Перемишль-Львів: НТШ у Польщі, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 335 – 344.
 95. Pieśni Janiny Czetwertyńskiej // Zeszyt naukowy Nr 81. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2003. – S. 89 – 94
 96. Duchovné mosty medzi národmi – Alexander Moyzes, Mykola Kolessa a Vitĕzslav Novák // Slovenská hudba, N1, 2003. – S. 99 – 104.
 97. З історії Львівської державної музичної академії // Сторінки історії ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів: СПОЛОМ, 2003.-С.9-36 (у співавт. з Ю.Булкою, О.Гнатишин, Я.Гораком, У.Граб, В.Заранським, М.Кушніром, Л.Мазепою, С.Павлишин, М.Солтисом, В.Токарчуком)
 98. Кафедра історії музики // Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка. – Львів: Сполом, 2003. – С. 159 – 166.
 99. Микола Колесса: рефлексія творчості // Мистецькі обрії 2001 – 2002 Альманах. – К.: КНВМП „Символ-Т”, 2003. – С. 395 – 403.
 100. Ярема Якуб’як: силует музикознавця, педагога і особистості // Українське мистецтвознавство, вип. 3. – Київ: ІМФЕ ім.. М.Рильського, 2003. – С. 46 – 48 (у співавторстві з Лідією Мельник).
 101. Галицький оперний досвід: реставрування і новотворення // Б.Стельмах. Три українські лібрето. Вступна стаття. – Львів: Сполом, 2003. – С. 3 – 18.
 102. Композитор в умовах радянської дійсності // Миколі Колессі – у сторічний ювілей. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 101 – 107.
 103. Епоха в особистості і особистість в епосі // «Дзвін», №11-12, 2003. С.89-92
 104. Свята до музики любов [До 100-річчя М.Колесси] // «Музика», №5-6, 2003. С.8-10
 105. Вітаємо славного ювіляра // Наше життя, Нью-Йорк, № 12, 2003. – С. 5.
 106. Das Schaffen von Fryderyk Chopin in der Auffassung der ukrainischen Komponisten und Schriftsteller // Chopin and his Work in the Context of Culture. V. 2 – Warszawa: Polska Akademia Chopinowska u.a., 2003. – S. 411 – 422.
 107. Лінії його долі (про книгу М. Логойди про Володимира Ігнатенка) // «Просценіум», № 4. 2004. – С. 3-4.
 108. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz “Musikbildung in aller Welt: gestern, heute und morgen” // „Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa“. Mitteilungen der internationalen Arbeitgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 9.// Red. Helmut Loos. – Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, 2004. – С. 303 – 306.
 109. Франц Ксавер Вольфганг Моцарт і Львів // Genius loci. Львів – Leopolis – Lwow –Lemberg. Незалежний культурологічний часопис „Ї”.– Львів, 2004. – С. 164 – 170.
 110. Станіслав Людкевич і національна ідея. // «Вісник НТШ». N 1, 2004. – С. 12.
 111. Albert Sowiński i jego zbior „Popularne polskie pieśni narodowe” // Wokalistyka w Polsce i na świecie. T.III. – Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2004. – S. 109 – 123.
 112. Віденська музична україніка і творчість Андрія Гнатишина // «Україна і світ», № 2, 2004. С.9-10.
 113. Twórczość fortepianowa ukraińskich kompozytorów lwowskich w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku // Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieła – recepcja. – Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – S. 525 – 533.
 114. Wiktor Kamins’kyj // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil 9 – S. 1430 – 1431.
 115. Filaret Kolessa // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil 10. – Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter-Verlag, 2004. – S. 450 – 451.
 116. Mykola Kolessa // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil 10. – Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter-Verlag, 2004.- S. 451.
 117. Oleksander Kozarenko // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil 10. – Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter-Verlag, 2004. – S. 585 – 586.
 118. Nestor Nyžankivs’kyj// Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Personenteil 12. Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter-Verlag, 2004. S. 1252 – 1253.
 119. Ukrainisch-polnische Musikkontakte in Galizien in der ersten Hälfte des XX Jahrhunderts // Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Helmut Loos und Stefan Keym. – Leipzig: Hudrun Schröder Verlag, 2004. – S. 170 – 182.
 120. Традиції і пошуки «Віртуозів» // «Музика», № 4-5, 2004. – С. 2-3.
 121. Психологія взаєморозуміння // Марія Крих: Портрет піаністки. Зб. статей – Львів: Сполом, 2004. – С. 25 – 32.
 122. Творчість львівських композиторів-жінок 70-х – 90-х років ХХ ст. // Трансформація музичної освіти і культури в Україні. – Одесса: Друкарський Дім, 2004. – С. 20 – 30.
 123. Віртуози у колі друзів // Марія Крушельницька. Спогади. Статті. Матеріали. – Львів: Сполом, 2004. – С. 139.
 124. Маски характерів на балу життя // Просценіум, № 3 (10), 2004. – С. 54 – 57 (в співавторстві з Лідією Мельник)
 125. Феномен Дмитра Бортнянського в контексті української і російської музичної культури // Записки НТШ. Том СCXLVII. Праці Музикознавчої комісії. Львів: вид-во НТШ, 2004. С. 180- 185.
 126. Традиції Соломії Крушельницької у сучасному львівському театрі опери та балету: здобутки і втрати. // Науковий Вісник Українського Університету = Научный Вестник Украинского Университета. – М.- Львів: Сполом, 2004. – Т. УІ. – С. 8 – 9.
 127. Культурологічний контекст творчості Миколи Колесси 20-х – 30-х років ХХ ст. // Мистецтвознавство України. Вип. 4. – К.: СПД Кравчук В.К., 2004. – С. 103 – 113.
 128. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин // Стефанія Павлишин у своїх працях і спогадах сучасників. – Львів: БаК, 2005. – С. 15 – 20.
 129. Прихильність до авангарду (декілька штрихів до біографії видатного вченого) // Стефанія Павлишин у своїх працях і спогадах сучасників. – Львів: БаК, 2005. – С. 139 – 140.
 130. Про етико-психологічні засади музикознавчого дослідження і дискусії // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 5. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – С. 24 – 37.
 131. Талант любові (до ювілею Марії Крих-Угляр) // Часопис «Наше життя» (США), квітень 2005. – С. 7.
 132. «Празька школа» львівських композиторів та їх роль у музичному житті краю // Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство». Вип. 5. – Львів: ЛНУ ім. Франка, 2005. – С. 101 – 109 (у співавторстві з Ю.Пороховником).
 133. Празькі впливи в творчості В.Барвінського і М.Колесси // Musica Galiciana. Tom ІХ. Pod redakcją Leszka Mazepy. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – С. 16 – 23.
 134. Постмодерн як контроверсійний образ гіперінформативного простору сучасності // Українська та світова музична культура. Сучасний погляд. Зб. статей. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 36, кн.1. – Київ:2005 – С. 12 – 20.
 135. «Жіноче» музикознавство: утопія чи реальність? //Музична україністика: сучасний вимір. Вип. І. Збірка наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства Лю Пархоменко. – Київ: Національна академія наук України, ІМФЕ ім. Рильського, 2005. – С. 29 – 35.
 136. Основні етапи музичних зв’язків Західної України й Австрії: спроба історичної систематизації // Подорож до Європи. Галичина, Буковина і Відень на центральноєвропейській культурній шахівниці. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2005. – С. 116 – 133.
 137. Sechs Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 107 // Robert Schumann. Interpretaton seiner Werke. Hrsg. von Helmut Loos. B. 2. – Laaber: Laaber-Verlag, 2005. – S. 185 – 189.
 138. Шевченко і світова музична культура // Шевченко і музика. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 35 – 41.
 139. Опера «Мойсей» Мирослава Скорика в контексті сучасного мистецького процесу // Karpacki Collage artystyczny. – Przemyśl: Stowarzyszenie przemyskie centrum inicjatyw kulturalnych „Mytusa”, 2005. – S. 41 – 53.
 140. Львівська бандурна школа другої половини ХХ ст. (Василь Герасименко і його учні) // Karpacki Collage artystyczny. – Przemyśl: Stowarzyszenie przemyskie centrum inicjatyw kulturalnych „Mytusa”, 2005. – S. 63 – 73.
 141. Die Briefe von Vasyl Barvins´kyj aus Prag als Spiegel des Musiklebens vor dem Ersten Weltkrieg (1905-1914) // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Helmut Loos (Hrsg.). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2005. S.72-79.
 142. Соціокультурний аспект розвитку електронної музики в 50-х – 70-х роках ХХ ст. // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА. Вип. 6, Книга 1. Одеса: Друкарський дім, 2005. С. 114-124.
 143. Музикознавство як прикладна наука // Мистецькі обрії. Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика. – К.: ВВП „Компас”, 2005. – С. 181 – 189.
 144. Das Lemberger Musikleben von 1824 bis 1840 im Spiegel der Zeitschrift «Mnemosyne» // Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse. Internationaler Kongress. – Bonn: Musikwissenschftliches Seminar an der Universität Bonn, 2005 – S. 44 – 45.
 145. Репрезентант української музичної культури у Відні – Андрій Гнатишин // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. – Львів: національний університет «Львівська політехніка», 2006. – С. 108 – 110.
 146. Elementy narodowe i uniwersalne w indywidualnym stylu Mykoły Kołessy // Studia polsko-ukraińskie. T. 1. – Przemyśl: Południowo-wschodni Instytut naukowy, 2006. – S. 59 – 67.
 147. Музичний феєрверк стародавнього Львова // «Музика», № 6, 2006. – С. 5 – 7.
 148. Франкове дійство (про прем’єру кантати «Благодатна пора наступає» В.Камінського // «Музика» № 6, 2006. – С. 21. (під псевдонімом Марія Болозовська)
 149. І. Франко, С. Людкевич, М. Скорик: три погляди на біблійного Мойсея // Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 6. – С. 79 – 89.
 150. «Богдан Хмельницький» у Донецькій опері: історична ретроспекція чи ностальгія за минулим? // «Просценіум», № 1, 2006. – С. 48 – 51. (В співавторстві з Лідією Мельник)
 151. «Артистичний вісник» і культурологічні ідеї Станіслава Людкевича: погляд із сучасності // Мистецтвознавство України. Вип. 6 – 7. – К.: Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ, 2006. – С. 76 – 81.
 152. Моцарт і Бортнянський: спроба типологічного порівняння // «Вольфганг Амадей Моцарт: погляд з ХХІ сторіччя». Наукові збірки ЛДМА ім. М.Лисенка. Вип. 13. – Львів: Сполом, 2006. – С. 81 – 87.
 153. «Діду мій, дударику» До феномену хорової капели «Дударик» // Люна-Арт, місячник мистецьких подій. Число 10 – 11, 2006. – С. 19 – 22.
 154. Музична франкіана Віктора Камінського // Франко і музика. – Дрогобич, вид-во Дрогобицького державного ун-ту ім. І.Франка, 2006. – С. 131 – 138 (У вінок шани корифеям).
 155. Ewolucja galicyjskiej kultury muzycznej początku XIX wieku: rozmaitość form życia muzycznego // «Kamerton». Kwartalnik. 1 (50), 2006, Rzeszów. – S. 36 – 45.
 156. Galizische Komponisten-Priester in den ersten Jahrzehnten des 20 Jahrhunderts. Besonderheiten der multikulturellen Umgebung // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 11. Helmut Loos (Hrsg.). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag,  2006. – S. 170 – 182.
 157. Діяльність Тамари Гнатів у Львівській державній консерваторії ім. М.Лисенка (1975 – 76) // Музика ХХ ст.: погляд із ХХІ. Науковий вісник вип. 44. – К.: НМАУ, 2006. – С. 20 – 25.
 158. Моцарт і Львів (до 250-річчя від дня народження В.А.Моцарта) // «Австрійсько-український огляд». № 19, грудень 2006. – С. 11 – 12.
 159. Штрихи до психологічного портрету композитора (на прикладі Миколи Колесси) // Станіслав Людкевич та Микола Колесса – корифеї української музики ХХ ст. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 4 – 12.
 160. Слідопит української музики (пам’яті Ореста Яцківа) // Станіслав Людкевич та Микола Колесса – корифеї української музики ХХ ст. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 164 – 167.
 161. Альберт Совінський і його збірка «Популярні польські народні пісні» // Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України. Зб. статей. – Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського, вип. 55. – К.: 2006. – С. 103 – 114. 
 162. Музична соціологія і проблеми сучасної музичної освіти // Музичне мистецтво і культура. Вип. 7, кн. 2. – Одеса: ОДМА ім. А.Нежданової, 2006. – С. 18 – 29.
 163. Procesy integracyjne w kulturze muzycznej Lwowa pierwszej półowy XIX wieku // Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej półowy XIX wieku. T.I. – Warszawa: Akademia muzyczna im. F.Chopina, 2006. – S. 151 – 169.
 164. Інтерв’ю до персоналії Миколи Колесси // Академіки. Життя в мистецтві. Ч. 1. – К.: АМУ, 2006. – С. 88.
 165. Цілі та методи музичного виховання в незалежній Україні // Другий український педагогічний конгрес. Зб. матеріалів конгресу. – Львів: ТзОВ Камула, 2006. – С. 126 – 136.
 166. Зіркові шляхи Зоряни Кушплер // Музика, № 1, 2007. – С. 14 – 20.
 167. Musikaliensammlungen in Galizien // Musiksammlungen als Speicher interkultureller Prozesse. Teilband B. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. – 630 – 633.
 168. Науковий ступінь – панацея чи перешкода? // «Музика», № 3, 2007. – С. 23 – 24.
 169. Antoni Kocipiński: reprezentant “ukraińskiej szkoły” w muzyce polskiej // Wokalistyka i pedagogika wokalna. Tom V. — Wrocław: PSPŚ, AM im. K.Lipińskiego, 2007. — S. 49 — 65.
 170. Die wichtigsten Merkmale ukrainischer geistlicher Musik der Gegenwart // Passagen. 18. Kongress der Internationalen Gesellschaft der Musikwissenschaft. Kassel: Bärenreiter, 2007. S. 141-142.
 171. Василь Барвінський // Енциклопедія Львова. Т. 1. – Львів: Літопис, 2007. – С. 77.
 172. Верховинець Василь // Енциклопедія Львова. Т. 1. – Львів: Літопис, 2007. – С. 348 – 349.
 173. Денис Січинський – центральна постать української композиторської богеми // Буття в мистецтві. Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка. – Львів: НАНУ, ЛНБ ім. В.Стефаника, 2007. – С. 150 – 163.
 174. Родина Колесс і художнє середовище Львова в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. // Петро Іванович Холодний. Життя в ім’я України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – С. 107 – 117.
 175. Букет концертів Мирослава Скорика // «Музика», № 6, 2007. – С. 25.
 176. Чарівниця скрипки (до ювілею Лідії Шутко) // «Музика», № 6, 2007. – С. 10.
 177. Національний образ світу в українській професійній музиці // «Вісник НТШ», Число 38, осінь-зима 2007. – С. 15 – 19.
 178. . Ярема Якуб’як. Силует музикознавця // Пам’яті Яреми Якуб’яка (1942 – 2002). Зб. статей. – Львів: Сполом, 2007. – С. 8 – 16. (у співавторстві з Лідією Мельник)
 179. Karol Lipiński a lwowski romantyzm // Karol Lipiński: życie, działalność, epoka. T. IV. – Wrocław, Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego, 2007. – S. 13 – 25.
 180. Soziokulturelle Funktionen der ukrainischen nationalen Chorbewegung in Galizien nach 1867 // Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse. Hrsg. E.Fischer – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. – S. 403 – 411.
 181. Виконання ораторії Й.Гайдна “Сім днів Спасителя на Хресті” на сцені Львівської опери] // «Музика», №5, 2007. С.21
 182. Музична освіта на вісі Схід – Захід (боротьба протилежностей) // Musica Galiciana. Tom X. – Rzeszow: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 85 – 89.
 183. Психо-соціальні характеристики музикознавчого тексту // Київське музикознавство. Вип. 21. – К.: НМАУ, КДВМУ, 2007. – С. 3 – 11.
 184. «Перемиська школа» як культурологічний феномен // Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство», вип.. 7. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 65 – 72.
 185. Спогади про майбутнє (симфонія в чотирьох частинах) // «Музика», № 2, 2008. – С. 2 – 4.
 186. До вершин досконалості (до 70-річного ювілею М. Скорика) // «Музика», № 4, 2008. – С. 8 – 10.
 187. Драч І., Кияновська Л. Харківська композиторська школа XX століття [Електронний ресурс] / Ірина Драч, Любов Кияновська. — Режим доступу : http://classicalmusic.uol.ua/ukr/text/9019140/
 188. Musikinstitutionen im Regionalzentrum Lviv /Lemberg und ihre Kontakte zu Metropolis Wien in der 2. Hälfte des XIX Jahrhunderts // Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. XIV Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. – Leipzig, 2008. – S. 73 – 74.
 189. Чотири духовні іпостасі першого голови «Просвіти» // «Дзвін», ч. 11 – 12, 2008. – С. 93 – 98 (в співавторстві з Лідою Мельник).
 190. Музичне виховання як національна проблема // Музична україністика: сучасний вимір. Вип. 2. Зб. наукових праць на пошану А.Терещенко. – К. – Івано-Франківськ : НАН України – ІМФЕ ім. М.Рильського, 2008. – С. 257 – 266.
 191. Ukrainische Kontakte von Eusebius Mandyczewski // Musikzeitung. Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa e. V. Heft N 6. – München, Dezember 2008. – S. 37 – 39.
 192. Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові // Вісник ЛНУ ім. І.Франка, Серія «Мистецтвознавство». – Львів: вид-во ЛНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 162-224
 193. Дещо про ринкову привабливість опери // «Музика», № 6, 2008. – С. 10 – 12.
 194. Funkcje tożsamości narodowej w polskiej i ukraińskiej kulturze muzycznej wielonarodowego społeczeństwa Galicji w drugiej półowie XIX wieku // Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i młodej Polski. Pod red. W. Nowika. – Warszawa: Uniwersytet muzyczny F.Chopina; 2008. – S. 144 – 159.
 195. Вплив творчості Ігоря Стравинського на творчість М.Колесси та М.Скорика // Ігор Стравинський: дискурс творчості. Музикознавчі студії. Вип. 2. – Луцьк: «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – С.119 – 129.
 196. Перспективи застосування музики в соціальній педагогіці сучасної України // Місія соціального педагога в церкві і сучасному суспільстві: збірник соціально-педагогічних праць. – Львів: Сполом, 2008. – С. 91 – 98.
 197. ЛНМА ім. М.Лисенка в третьому тисячолітті // Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка. – Львів: Сполом, 2008. – С. 3 – 5.
 198. Кафедра історії музики // Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка. – Львів: Сполом, 2008. – С. 24 – 29.
 199. Вона вміє пробудити любов до музики (до 70-річчя Лідії Крих) // «Дзвін», № 10, 2008. – С. 154 – 155.
 200. Джакомо Пучіні: самотній митець на переломі «старої» і «нової» доби // Музикознавчі студії: зб. статей ЛНМА ім. М. Лисенка. – Львів:Сполом, 2008. – Вип. 19. – С. 4 – 9.
 201. Опера как рынок: спектакль как маркетинговый ход // «Музыкальная академія», № 4, 2008. – С. 74 – 77.
 202. Перспективи розвитку музичної соціології в Україні // Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи. Зб. наук. статей. – Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського, вип. 80. –  К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2009. – С. 145 – 152.
 203. Михайло Вербицький і сучасна музична українська культура // Музична україністика: сучасний вимір. Вип. 4. – К.: ІМФЕ НАНУ, 2009. – С. 92 – 99.
 204. Музична критика сьогодні: пошук гармонії у вселенському хаосі // Мистецтвознавство’09. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2009. – С. 12 – 19.
 205. Образ композитора в суспільстві // Композитор і сучасне соціокультурне середовище. Зб. статей. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 75. – К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2009. – С. 25 – 36.
 206. Problem tożsamości narodowej w muzykologii lwowskiej w pierwszych dzisięcioleciach XX wieku (1900-1939) // Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia. – Warszawa: UMFC, 2009. – S. 127-141.
 207. Той вечір у Кельні // Іван Чупашко. Credo. Про життя і творчість Марії Крушельницької. – Львів: Афіша, 2009. – С. 114 – 119.
 208. Ігор Кушплер – прем’єр Львівської опери // «Просценіум», 1 – 2, 2009. – С. 53 – 56.
 209. Анатолій Авдієвський (До 75-річчя від дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009. – Вип. 2. -C. 67-69.
 210. Мирослав Скорик (До 70-річчя від дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009. – Вип. 2. – С. 80-82.
 211. Прапрем’єра опери «Довбуш» Станіслава Людкевича // «Просценіум», 1 – 2, 2009. – С. 56 – 58. (в співавторстві з Лідією Мельник).
 212. Вокальний ансамбль «Калофонія» на польських музичних фестивалях // Musica humana. Число 3. Наукові збірки ЛНМА ім. М.Лисенка, вип. 23. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2010. – С. 197-200.
 213. Problemy współczesnej pedagogiki humanistycznej na obszarze postradzieckim // Wychowanie w środowisku: między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości. Pod red. M.Chodkowskiej, A.Mach. – Rzeszów: Wyd-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2010. – S. 77 – 83.
 214. Опера як ринок: вистава як маркетинговий хід // Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства. М.Р.Черкашиній-Губаренко присвячується. – Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 89. –К.: 2010. – С. 47 – 58.
 215. Кияновська Л. Людкевич Станіслав Пилипович // Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. К., 2003-2019. 
 216. Їх секрет, або ще раз про те, як можна «вразити, зворушити і заставити лити сльози» // Вступна стаття до: А. Микитка. Львівський камерний оркестр. – Львів, 2010. – С. 5 – 10.
 217. Духовна творчість у львівському музичному середовищі на зламі тисячоліть: естетико-психологічний аспект // Духовна культура України: традиції та сучасність. Науковий вісник НМАУ. Вип. 85. – К.: 2010. – С. 243 – 255.
 218. Музичні шляхи Оксани Герасименко // «Свобода» (США), № 21, 21 травня 2010 р. – С. 22.
 219. Зиновій-Богдан Антків — гетьман українського хорового мистецтва // «Америка» (США), ч. 29, Філадельфія, 17 липня 2010. — С. 24.
 220. Der Weg der italienischen Musik nach Osten. Von Italien über Bortnianski nach Galizien // Mobilität und musikalische Wandel – Musik und Musikforschung im internationalen Kontext. – Rom: Deutsches Historisches Institut, 2010. – S. 61-63.
 221. „Szkoła praska” ukraińskich kompozytorów lwowskich i ich rola w w życiu muzycznym Galicji w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku // Musica Galiciana. Tom XII. – Rzeszów: Wyd-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2010. – S. 177 – 187.
 222. Стефанія Павлишин // Стефанія Павлишин. З неопублікованого. Зб. статей. – Львів: Світ, 2010. – С. 3-7.
 223. Isydor Worobkewytsch als Repräsentant des multikulturellen Milieus in der Bukovina // Musikzeitung. Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Deutsche Musikkultur im Südostlichen Europa e. V. – München, Dezember 2010. – S. 12 – 13.
 224. Національний образ світу в українській професійній музиці // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А. Нежданової. Вип. 11. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – С. 202-213.
 225. Вища музична освіта сьогодення і подолання міфологічної свідомості минулого // Syntagma musicum. Збірка наукових статей та спогадів на пошану С. Павлишин. – Львів: Сполом, 2010. – С. 4-12.
 226. Соціальна модель поведінки оперного співака в українському галицькому суспільстві кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (спроба соціологічного аналізу) // Вокальне мистецтво: історія та сучасність. Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка. Вип. 24. Серія: виконавське мистецтво. Кн. 11.- Львів: Сполом, 2010. – С. 21 – 29.
 227. Музичні силуети сецесійного Львова // Музична україністика: сучасний вимір. Збірник наук. статей на пошану Б. Фільц / Ред.-упоряд. В. Кузик. – К.: ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, 2010 . Вип. 5. – С. 72 – 80.
 228. Рецепція творчості Фридерика Шопена та Роберта Шумана у Львові // Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського. № 4 (9), 2010. – К.:НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2010. – С. 3 – 11.
 229. Heidnischer Mythos von Slaven und die „Neue folkloristische Welle“ in der ukrainischen Komponistenschele des XX Jahrhunderts // Mythological Themes in 20th Century Music. – Ljubljana, Nova Gorica, Slovenia, 2010. – P. 108 – 119.
 230. Психологічний портрет композитора як джерело пізнання індивідуального стилю / Мистецтвознавство України. 2010. Вип. 11. С. 62–64.
 231. Luba Kyyanovska, Lydia Melnyk. Schumann-Rezeption in Lemberg. Vorsowjetische, sowjetische und nichtsowjetische Tendenzen // Robert Schumann: Persönlichkeit, Werk und Wirkung. Hrsg. von H. Loos. – Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011. – S. 415 – 424.
 232. Музикознавство // Наука західного регіону України (до 40-річчя Західного Наукового Центру). – Львів: Паїс, 2011. – С. 501 – 507. (у співавторстві з Віктором Камінським)
 233. Galizische Komponisten-Priester in den ersten Jahrzehnten des XX Jahrhunderts – ein sozialhistorisches Phänomen // Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 1. Tradition städtischer Musikgeschichte. Helmut Loos (Hrsg.). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011. S. 310-323.
 234. Стефанія Павлишин // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 1, 2011. – С. 101 – 106.
 235. Коломийський музичний калейдоскоп: 24-й музичний Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, Число 1, 2011. С. 158-161.
 236. Сьогодні в музиці головне не техніка, а особистість! // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 1, 2011. – С. 164 – 168.
 237. Миколай Гурецький // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 1, 2011. – С. 188 – 190.
 238. Metodologiczne zasady badań nad galicyjską kulturą muzyczną XIX wieku // Galicja. 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. T. 3. Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. S. 203- 212.
 239. Проект «История музыки Восточной и Центральной Европы» – модель музыковедения будущего // Научный вестник Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Вып. 98: Мир музыковедения: стратегии, дискурсы, сюжеты: сборник науч. статей / ред.-сост. О. Б. Соломонова. К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2011. С. 63-80.
 240. Специфіка камерно-інструментального мислення Мирослава Скорика (на прикладі творів останнього двадцятиріччя // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка. – Вип. 25: Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика: збірка статей / редактор-упорядник Н. О. Дика. – Львів: Сполом, 2011. – С. 7 – 16.
 241. Еволюційні процеси в духовній хоровій творчості львівських композиторів сучасності // «Молодь і ринок». № 10, жовтень 2011. – С. 16 – 21.
 242. Спадщина Василя Барвінського у сучасному національному середовищі // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 2, 2011.  – С. 73 – 78.
 243. Етос музикознавчого дослідження в сучасній гуманістичній науці // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2011. – Вип. 14. – С. 20 – 28.
 244. Рецепція творчості Фридерика Шопена у Львові (до 200-річчя від дня народження) // Мистецтвознавство України. Зб. наук. статей. Спецвипуск. Львів: Афіша, 2011. С. 52 – 60.
 245. Концертна мозаїка осені // Музика, № 1, 2012. – С. 8 – 12.
 246. Микола Лисенко в соціокультурному просторі сучасної України // Музична україністика: сучасний вимір. Збірка наукових статей. Вип.7. Постать Миколи Лисенка в європейському й національному соціо-культурному контексті / Ред.-упор. О. Кушнірук. К.: ІМФЕ ім.М. Рильського, 2012. С. 34-41
 247. Мистецтво музичного спілкування // «Дзвін», № 3 (809), 2012. – С. 55 – 57.
 248. Інтелігентність і професіоналізм // Лишаюся назавжди з вами… Ісаак Паїн. – Львів: Каменяр, 2012. – С. 306 – 310.
 249. «Любовний напій» Г. Доніцетті – випробування класикою // Музика, № 2, 2012. – С. 3-4.
 250. Її життєвий талант // Подвижниця української культури. Книга на пошану Марії Білинської. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С. 42 – 48.
 251. Останній романтик львівської оперної сцени // Згадаймо, братія моя… Про видатного диригента Ігоря Лацанича. Спогади. Статті. Матеріали. – Львів: Проман, 2011. – С. 3 – 28.
 252. Музичне прочитання поезії Івана Франка у вимірах сучасної естетики (на прикладі творчості сучасних львівських композиторів) // Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012 (21). – С. 377 – 388.
 253. Євсевій Мандичевський у музичній україніці // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2012, № 1 (3). –С. 38 – 47.
 254. «Любовний напій» Доніцетті – випробування класикою // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2012, № 1 (3). С. 174 – 177.
 255. Ігор Пилатюк – тридцять років на сцені // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2012, Число 1 (3). –С. 164 – 166.
 256. Авторський концерт Віктора Камінського // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2012, Число 1 (3). С. 166 – 168.
 257. Телефон як засіб діалогу різних стилів і епох // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів,  2012, Число 3-4 (5-6). С.186-188.
 258. Кілька рефлексій з ювілейного фестивалю «Шимановскі-квартет» і друзі» // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2012, Число 3-4 (5-6). С. 193-196.
 259. Спадщина Василя Барвінського в сучасному українському національному середовищі // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура. Збірник наукових праць / Упорядники Володимир Грабовський, Людомир Філоненко, Олександра Німилович. Дрогобич: Посвіт, 2012. С. 22 – 30.
 260. Мета, сенс і завдання магістерських робіт в музичній академії як елемент професійної підготовки музиканта-виконавця // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 35: Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози. – Харків: С.А.М., 2012. (512 с.) – С.117 – 121
 261. Музика як стратегічна проблема української незалежності // «Віче». Журнал Верховної Ради України, Ч. 15 – 16, 2012. – С. 64 – 67.
 262. Romantische Komponisten nationaler Schulen // Felix Draeseke: Komponist seiner Zeit. – Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2012. – S. 349 – 361.
 263. Життєтворчість Соломії Крушельницької в контексті української емансипації Галичини // Соломія Крушельницька та українська духовність. Тернопіль: Астон, 2012. С.140-153.
 264. Lwowskie reminiscencje twórczości i działalności Józefa Elsnera // Musica Galiciana. T. XIII. Pod redakcją Grzegorza Oliwy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, 2012. S.11-20.
 265. Recepcje twórczości Frederyka Chopina w ukraińskim środowisku artystycznym Galicji // Musica Galiciana. T. XIII. Pod. Red. Grzegorza Oliwy. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwesytetu Rzeszowskiego, 2012. – S. 208 – 217.
 266. Symbole przyszłości i przeszłości w twórczości ukraińskich kompozytorów „nowej fali folklorystycznej”// Dzieło muzyczne i jego symbole. – Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2012  – С. 36 – 45.
 267. Євсевій Мандичевський в музичній україніці // Нова подорож до Европи: Редактори-упорядники: Оксана Гаврилів, Тимофій Гаврилів. – Львів: видавництво «ВНТЛ-Класика», 2012. – С. 37 – 57.
 268. Musik im Regionalzentrum Lviv/ Lemberg und ihre Kontakte zur Metropole Wien in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 13. – Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2012. – S. 122 – 137.
 269. Johannes Ruckgaber als Repräsentant der österreichischen Kultur in Galizien // Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. – Band 20. Musik. – München: Oldenburg-Verlag, 2012. – S. 51 – 61 (у співавторстві з Ольгою Осадцею).
 270. Слідопит української музики (пам’яті Ореста Яцківа) //Орест Яцків. Спогади. Матеріали. Статті. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 7 – 13.
 271. Українські контакти Євсевія Мандичевського // Орест Яцків. Спогади. Матеріали. Статті. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 171 – 177.
 272. Konzept der Berge in der galizischen Musikkultur des XIX – XX Jahrhundert. Zum regionalen Begriff „Gestalten der Natur“ // 27. slovenski glasebni dnevi. Izbornik. Ljubljana, 2012. S. 88 – 96.
 273. Кольорова веселка «Контрастів» // «Музика», № 6, 2012. – С 68-70.
 274. Олег Криса про свої родинні корені, genius loci, вчителів і найвищі цінності в житті та мистецтві // «Музика», № 6, 2012. – С 32 – 36.
 275. Міст Олександра Третього, що зазвучав у Львові // «Музика», № 6, 2012. – С. 28 – 30.
 276. Любов Косовська: типова доля представниці подільської інтелігенції в історичних колізіях першої половини ХХ ст. // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Хмельницький: ПП Заколодний М.І., 2012. – С. 96 – 100.
 277. Ювілейні й неювілейні події львівської музичної осені // Українська культура, № 11-12, 2012. – С. 60-62.
 278. Бортнянський, Чайковський, Стравінський – три рівні прояву українського ментального коду // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки і НМАУ ім. П .І. Чайковського. Вип. 9. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. С.75-93.
 279. Микола Лисенко в національно-культурних рефлексіях Галичини // «Музика», № 1, 2013. – С. 16 – 20.
 280. Wagner-Rezeption in der Musikkultur Lembergs (Polen/Ukraine) // Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung. Hrsg. Helmut Loos. Red. Katrin Stöck. – Markkleeberg: Richard-Wagner-Verband Leipzig, Helmut Loos und Sax-Verlag Beucha, 2013. – S. 427 – 437 (у співавторстві зі Стефанією Петрук).
 281. Опери Вагнера на львівській сцені // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2013. Число 2 (8). С. 66-74.
 282. Віктор Камінський: «У музиці, як і в живій природі, немає єдиного еталона прекрасного». Інтерв’ю (під псевдонімом Марія Болозовська) // «Музика», № 2, 2013. – С.20–22.
 283. Феномен львівського «Тангейзера» (до історії постановок опер Ріхарда Вагнера в Україні) // «Музика», № 2, 2013. – С. 22 – 24.
 284. Ірина Зінків. Бандура як історичний феномен: Монографія. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України 2013. 448 с. Рецензія на монографію // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2013, Число 4 (10). С. 149-150.
 285. Кілька міркувань про індивідуальний стиль Віктора Камінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Вип. 29. Музикознавчі студії: на пошану митця. – Львів: ТеРус, 2013. – С. 6 – 20. (в співавторстві з Лідією Мельник).
 286. Tematyka patriotyczna przed powstaniem styczniowym i po jego zakonczeniu w twórczości kompozytorów, związanych z Galicją // Galicja a powstanie styczniowe. Pod red. M. Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka. Warszawa-Rzeszów: wyd-wo DiG, 2013. S. 573-581.
 287. Антон Коціпінський: репрезентант польської культури в українській музиці // Наук. збірки ЛНМА ім.М.Лисенка.–Львів:ТеРус, 2013. – Вип.27. Камерно-вокальна творчість в історичній ретроспективі. Серія:Виконавське мистецтво – С. 26 – 38.
 288. Камерність в індивідуальних трансформаціях Віктора Камінського // Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір. Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2013. С. 5 – 8.
 289. Національно-духовні засади творчості Віктора Камінського // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. / Ред. Упор. В. Дутчак. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 18 – 24.
 290. «Чарівна флейта» на львівській сцені: інтелігентно, професійно, вишукано // «Музика», № 3, 2013. – С. 16 – 20.
 291. Поза межами постмодернізму: маленький ювілейний есей про Віктора Камінського // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів,  2013, Число 4 (10). – С. 102-106.
 292. Музыка устала от налипшей на нее грязи и потихоньку очищается…(интервью с пианистом Йожефом Ерминем) // PianoФорум. Ежеквартальный журнал: все о мире фортепиано, № 3, 2013. С. 18–24.
 293. Юбіляції ювілярові: Маестро Скорику в ювілейний рік // «Музика», 4, 2013. –С.14-18.
 294. Vorwort // Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Hrsg. Helmut Loos und Luba Kyyanovska. – Leipzig: Gudrun-Schröder-Verlag, 2013. – S. 2 – 4. (gemeinsam mit Helmut Loos)
 295. Die ukrainische Komponistenschule Galiziens im 19. und 20. Jahrhundert // Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Hrsg. Helmut Loos und Luba Kyyanovska. – Leipzig: Gudrun-Schröder-Verlag, 2013. – S. 178 – 195.
 296. Twórczość Marcelego Madejskiego w kontekście lwowskiego Biedermeiera // Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. VIII. – Wrocław: PSPṤ, 2013. – S. 218 – 240.
 297. Маріанна Копиця як самоактуалізована особистість // Науковий вісник Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. – Вип. 105: На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес. Маріанні Давидівні Копиці присвячується: збірка статей / ред.-упоряд. Ольга В. Городецька. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – С. 35 – 43.
 298. Антон Коціпінський: репрезентант польської культури в Україні // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. – Вип. 105: На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес. Маріанні Давидівні Копиці до ювілею присвячується: збірка статей / редактор-упорядник Ольга В. Городецька. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – С. 197 – 214.
 299. Quo vadis, церковні хори?//Молодь і ринок, № 2(97), лютий 2013.С.16-20.
 300. Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (творчий портрет Мирослава Скорика) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. – Вип. 1 (І). – К.: Міленіум, 2013. – С. 139 – 145.
 301. Józef Elsner a kultura muzyczna Lwowa // Remigiusz Pośpiech (red.), Józef Elsner (1769-1854). Życie – działalność – epoka, Opole 2013 (Musica Claromontana – Studia 4), s. 97-109 (співавтор Лідія Мельник).
 302. Антон Коціпінський: репрезентант польської культури в українській музиці // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Вип. 27. Камерно-вокальна творчість в історичній ретроспективі. – Львів: ТеРус, 2013. – С. 26 – 38.
 303. Literarische Reflexionen über Beethovens Musik in der ukrainischen Kultur des 19/20 Jahrhunderts // Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Von Helmut Loos, Redaktion Klaus-Peter Koch. – Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013. – S. 200 – 213.
 304. Старовинна музика в сучасному світі: у пошуку ідентичності // Laudatio. Ювілейна збірка на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів: Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 104 – 115 (у співавторстві з Лідією Мельник).
 305. Сродна праця Ігоря Пилатюка // Звукоряд життя Ігоря Пилатюка. Автор-упорядник, переднє слово Т. Молчанова. Львів: Українська національна академія друкарства, 2014. С. 78-84.
 306. Recepcja twórczości Stanisława Moniuszki w ukraińskiej kulturze muzycznej // Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki. Pod redakcją Magdaleny Dziadek i Elżbiety Nowickiej. – Poznań: Wyd-wo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk, 2014. – s. 289 – 307 (в співавторстві з Лідією Мельник).
 307. Музика в старому Львові // «Музика», № 6, 2014. – С. 54 – 56.
 308. Передмова //«Празька школа» львівських композиторів. Зб. статей. Упорядник Л.О.Кияновська. – Львів: видавець Тетюк Т.В., 2014. – С. 2 – 3.
 309. «Празька школа» львівських композиторів та її роль в музичному житті краю //«Празька школа» львівських композиторів. Зб. статей. Упорядник Л. Кияновська. Львів: Тетюк Т.В., 2014. – С.10 – 30.
 310. Вибрані листи Василя Барвінського з Праги (ред. і комент. Л. О. Кияновської) //«Празька школа» львівських композиторів. Зб. статей. Упорядник Л.О.Кияновська. – Львів: видавець Тетюк Т.В., 2014. – С. 42 – 112.
 311. Пам’яті «Небесної сотні». Концерт в Соборі Св. Юра // Українська музика, Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, Число 1, 2014. – С. 2-3.
 312. Model działalności śpiewaków operowych w społeczeństwie galicyjskim w II połowie XIX i na początku XX wieku (próba analizy socjologicznej) // Musica Galiciana. Pod red. Grzegorza Oliwy. – T. XIV. – Rzeszów, wyd-wo Uniwesytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 179 – 191.
 313. Das ukrainische Musiktheater «Koryphäen» – Kulturphänomen eines staatenlosen Volkes // 28. slovenski glasebni dnevi. Izbornik. Ljubljana, Slovenj Gradec, 2014. S. 72 – 81.
 314. Психологічний портрет композитора як джерело пізнання індивідуального стилю // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці Музикознавчої комісії. Том CCLXVII. Львів: вид-во НТШ, 2014. С. 67 – 75.
 315. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин // Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників. – Львів: Растр-7, 2015. – С. 20 – 27.
 316. Іван Карабиць: мудрість серця // «Музика», № 1-2, 2015. – С. 4 – 8.
 317. Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського // Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. Випуск 34. ЛНМА імені М.В. Лисенка; [гол. Ред.. І. Пилатюк, наук. ред.-упоряд. Н. Дика] – Львів, ЛНМА ім. М. Лисенка, 2015– С. 21-28.
 318. Offene und verborgene Formen des Protestes in der sowjetischen Musik 50-80. Jahre des 20. Jh. // 29. slovenski glasebni dnevi. Izbornik. Kultur in den totaltären Gesellschaften – Ljubljana, Festival, 2015. – S. 114-121.
 319. Михайло Вербицький і сучасна українська музична культура // Михайло Вербицький. Духовні діячі культури. – Львів: Логос, 2015. – С. 59 – 67.
 320. Символи і міфи постаті і творчості Михайла Вербицького в сучасному культурному просторі // Перемиські архиєпархіяльні відомості. Ред.-упоряд. В. Филипович, Рік ХІІ, число 17, 2015. – С. 71 – 79.
 321. Стефанія Павлишин // Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників. – Львів: Растр-7, 2015. – С.136 – 141.
 322. Стиль Івана Карабиця в сучасному контексті // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. К.:НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. № 2 (27). Під ред.. М. Д Копиці. С. 32 – 46.
 323. Євген Цегельський у панорамі українсько-чеських культурно-музичних зв’язків міжвоєнного двадцятиріччя // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 32. – Івано-Франківськ, 2015. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. – С. 44 – 52. (співавтор О. Паріс).
 324. Fenomen Opery Śląskiej i „emigracja ekstremalna” // Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T.13. Red. Andrzej Wolański i zespół. Wrocław 2015. – S. 275-285.
 325. Der wissenschaftliche Garten von Helmut Loos // Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra“ bis zur Kunstreligion. Festschrift für Helmut Loos zum 65. Greburtstag. – Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2015. – S. XVII – XVIII.
 326. Komponisten-Jubiläen als soziales Phänomen (am Beispiel des Jubiläumsjahres 2013 von Verdi und Wagner) // Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra“ bis zur Kunstreligion. Festschrift für Helmut Loos zum 65. Geburtstag. – Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2015. – S. 307 – 320.
 327. Die national-kulturellen Beziehungen in Lviv (Lemberg) in der ersten Hälfte der 80-en Jahre des XIX Jahrhunderts // Musica Etartes. Ob osemdesetletnici Primoża Kureta. Ur. Jonatan Vinkler in Jernej Weiss. – Ljubljana: Koper, 2015. – S. 121 – 137.
 328. «Дон Жуан» Моцарта і традиції львівської моцартіани // «Українська музика» Щоквартальник ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Львів, Число 2, 2015. С.133-135.
 329. Gegenwärtige Feste für moderne Musik in der Ukraine als der Weg zu europäischen künstlerischen Integration // Slovenski glasebni dnevi – 30 let Glasbe. – Ljubljana: Festival, 2016. – S. 56 – 67 (співавтор Михайло Швед).
 330. І. Франко, С. Людкевич, М. Скорик: три погляди на біблійного Мойсея // Іван Франко: Мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 126-141.
 331. Elementy rysunkowe w recepcji dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Do problemu archetypowego indywidualnego samouświadomienia w dziecięcej wyobraźni // Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Red. E. Grygar, I. Polak. Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2016. s.115-125 (співавтор Вікторія Драганчук).
 332. Podłoże ideologiczne twórczości ukraińskich kompozytorów lat sześćdziesiątych XX wieku // Analiza dzieła muzycznego. Histora. Teoria. Praxis. Tom IV. Pod redakcją Anny Granat-Janki i zespołu. Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2016. s. 283-293.
 333. Model chóralnego koncertu duchowego w muzyce religijnej współczesnych kompozytorów ukraińskich (próba analizy synergetycznej) // Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka. Pod red. A. Nowak. – Bydgoszcz: AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2016. – 85 – 101.
 334. Verluste des ukrainischen Musiklebens in der Periode der „Hingerichteten Renaisance“ 1930 Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg // Music in Darc Times. Europe East und West 1930 – 1950. Edited by Valentina Sandu-Dediu. – Bucureşti: Universităţii, 2016. – S. 169 – 195.
 335. Verluste des ukrainischen Musiklebens in der Periode der „Hingerichteten Renaisance“ 1930 Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg // Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest / Volume 7 / Issue 3 (27) / July-September 2016, pp 239-256
 336. Galicyjska wersja pansławizmu badaczy Lwowa w ujęciu Eugena Cehelskiego // Edukacja muzyczna XI. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pod red. Marty Popowskiej. – Częstochowa: AJD, 2017. – S. 119 – 132 (współautorka Olena Paris).
 337. Різдвяне диво у ореолі музичних гармоній // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2017. Число 1 (23). – C. 166-169.
 338. Який сьогодні стиль надворі?//Наукові діалоги з Н.О.Герасимовою-Персидською. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 19. К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2017. С. 65 – 91.
 339. Франц Ксавер Моцарт і Львів // Часопис «Ї» – Вип. 86. Львів епохи Ф.К.Моцарта 1813-1838. – Львів: 2017. – С. 36-56.
 340. Lemberg (deutsch für ukrainisch Ľviv) // Oesterrreichisches Musiklexikon online. URL: https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_L/Lemberg.xml
 341. Tschernowitz (deutsch für ukrainisch Čérnivci)// Oesterrreichisches Musiklexikon online. URL: https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_C/Czernowitz.xml
 342. Der diskrete Charme der Musik von Max Reger in der Ukraine // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 18. Helmut Loos (Hrsg.). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2017. – S. 39-63.
 343. Schönberg-Rezeption in Lemberg/L’vìv: eine hundertjährige Geschichte // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 19. Helmut Loos (Hrsg.). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2017 – S. 236-259.
 344. Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w okresie od XIV do XVII wieku // Analiza dzieła muzycznego. Histora. Teoria. Praxis. – Tom V. Pod redakcją naukową Anny Granat-Janki i zespołu. – Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2017. – s. 283-297 (співавтор Наталя Сиротинська).
 345. Leopolis – Lwów – Leopoli – Lemberg – Львів – Львов in Galizien – ein Treffpunkt verschiedener Nationalkulturen (bis „Völkerfrühling“ 1848) // Slovenski glasebni dnevi – 31. – Ljubljana: Festival, 2017. – S. 56 – 67.
 346. Постановка моцартівського шедевру у Львові: штрихи до психологічного портрету // Паралельні видива Василя Вовкуна. –К.: НАКККіМ, 2017. – Т. 4. – С. 121 – 129.
 347. Фіґаро як герой нашого часу // Паралельні видива Василя Вовкуна. – К.: НАКККіМ, 2017. – Т. 4. – С. 144 – 146.
 348. Територія Моцартіана: з традиції в майбутнє (хроніка подій) // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 3 (25), 2017. – C. 161-173.
 349. Muzyka we Lwowie w cieniu ideologii radzieckiej // Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka. Pod red. A.Nowak. Bydgoszcz: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017. – 85 – 101.
 350. Problems and Objectives of Elaboration of Music Archives and Funds in Modern Ukraine // Biographies and Abstract Symposium EX UMBRA IN SOLEM. Lviv: Haliciana Schola Cantorum, 2017. P. 19-20.
 351. Rola Karola Lipińskiego w ukraińskiej kulturze muzycznej XIX wieku // Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. Pod redakcją naukową Joanny Subel. – Tom VI. – Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, 2017 – S. 47-59.
 352. Woraus besteht die jüdische Kultur in der Ukraine? Versuch einer Systematisierung // Musik und jüdische Kultur in der Ukraine. Geschichte. Transkulturation. Quellen. Red. K. Stölzl, L. Kyyanovska. Berlin: Edition EMVAS, 2017. – S. 21-37.
 353. Ukrainische Komponistenschule in der Zwischenkriegsperiode des XX Jahrhunderts: Zwischen Modernismus und sozialistischem Realismus // Slovenski glasbeni dnevi – 32. – Ljubljana: Festival, 2018. – S. 35-46.
 354. Die Rezeption des Schaffens von Edvard Grieg in der Ukraine // Edvard Grieg: sein Umfeld, seine Nachfolge – Neue Forschungen. Hrsg. von Helmut Loos und Patrick Dinslage. – Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2018 – S. 263-273.
 355. Незнана магія української музики // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 1 (27), 2018. – С. 109 – 115.
 356. Психологія музична. Українська музична енциклопедія. Т. 5. Київ: Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. 2018. С. 505–507.
 357. Дещо про дух національної музики // У звуках музики свої лишили знаки: збірник статей. Ред.-упор. О. Письменна. Львів: видавець Т. Тетюк, 2018. С. 21-24.
 358. Василь Барвінський в антропологічному полі української культури (до 130-ї річниці від дня народження і 55-ї річниці смерті) // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 4 (30), 2018. – С. 22 – 36.
 359. Losy polskiej pieśni popularnej we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku // Interpretacje dzieła muzycznego. W kręgu semantyki. Ks. 3. – Bydgoszcz: AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2018, s. 45-58 (В співавторстві з Емілією Бернацькою-Гловалею).
 360. Вагнер і Людкевич: образ митця-месії в німецькій і українській художній традиції // Ваґнер і Ніцше: до 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2018. С.15-18.
 361. Компетенція у сфері культури в новій українській школі і проблеми мистецької освіти // Збірник матеріалів Сьомої Міжнародної науково-творчої конференції 20-21 листопада, 2018: “Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність” – Київ: НАКККіМ, 2018 – С. 92-95.
 362. Pieśń patriotyczna w życiu muzycznym Lwowa drugiej połowy XIX – początku XX wieku w aspekcie ontologii kulturowej // Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce. Red. E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń. Rzeszów, wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. S. 189-203.
 363. Його філософія співу і життя // Мирослава Жишкович. Ігор Кушплер: пасіонарність таланту. Творча постать митця в контексті розвитку західноукраїнської культури. Львів: Сполом, 2019. С. 10-20.
 364. Opera als Markt: Opernaufführung als Marketing-Trick // Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju: ob 100. obletnici otvoritve Opere Narodnega gledališča v Ljubljani. Red. Jernej Weiß. Koper-Ljubljana: Festival, 2019. S. 143-155.
 365. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманітарній науці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 1. С. 231-235.
 366. Krynski, AndrzejKiyanovska, LubovStets, Halyna. RELIGIOUS THEMATICS IN UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE XIXTH CENTURY: HISTORICAL PREREQUISITES SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN Issue: 13 Pages: 40-49 Published: 2019.
 367. Лоенгрін у постмодерних (не-)уявленнях земного і небесного // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число 1 (31), 2019. – С. 115-118.
 368. Andrzej Nikodemowicz: wspomnienia znanych Lwowian o Mistrzu // Uczucia i emocja. Konteksty edukacyjne i artystyczne. Red. M.Dymona i J. Posłusznej. Kraków: Aureus, 2019. S. 13-27.
 369. Emancypacja kobiet w muzyczno-artystycznym środowisku Galicji na przykładzie Teodozji Papary i Salomei Kruszelnickiej // Musica Galiciana. Pod red. G. Oliwy i K. Fink. Tom XVI. Kobiety w kulturze muzycznej Galicji. Rzeszów, wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. S. 17-37.
 370. Folklor karpacki w twórczości kompozytorów lwowskich pierwszej połowy XX wieku: przemiany stylistyczne // Interpretacja dzieła muzycznego. Narodowość i wartości uniwersalne. Pod red. A. Nowak. Bydgoszcz, wyd-wo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, 2019. S. 43-59.
 371. Musikausbildung im Post-Habsburger Raum (am Beispiel der Musikinstitutionen in Lviv/Lemberg) // Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela – The conservatories: professionalisation and specialisation of musical activity Studia musicologica Labacensia, 4 (ISSN 2536-2445). Koper-Ljubljana, Festival, 2020. С. 75-87. doi: https://doi.org/10.26493/978-961-7055-86-3.75-85 (в співавторстві з Зоряною Ластовецькою).
 372. Соціокультурна парадигма львівської композиторської школи // Українське музикознавство ISSN 0130-5298. Київ: НМАУ ім. П.Чайковського, 2019. Вип. 45. С.31-48. DOI: https://doi.org/10.31318/0130-5298.2019.0.45.189953
 373. Verborgene Bedeutungen in den Werken der Lemberger Komponisten als Verteudigung gegen die sowjetische Ideologie // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 21. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, 2019. s. 206-227.
 374. Die Lieder ukrainischer Komponisten zu deutschen Gedichten. Eine stilistisch-thematische Analyse // Barockmusik als europäischer Brückenschlag. Festschrift für Klaus-Peter Koch. Herausgegeben von Klaudia Behn. Beslow: Ortus-Musikverlag, 2019. S. 71-79. (в співавторстві з Марією Липецькою).
 375. Twórczość wokalna kompozytorów lwowskich pierwszej połowy XIX wieku a pieśni Karola Lipińskiego // Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. Pod redakcją naukową Joanny Subel. Tom VII. Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, 2017. S.13-31 (в співавторстві з Е.Бернацькою-Гловалею).
 376. Lwowskie konteksty wykonania utworów Feliksa Nowowiejskiego // Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku. Pod red. Ilony Dulisz i Joanny Schiller-Rydzewskiej. Olsztyn, wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019. S. 127-144.
 377. Ad honorem любимого учителя // PianoФорум. Ежеквартальный журнал: все о мире фортепиано, Спецвыпуск, посвященный юбилею В.В.Задерацкого. Москва, 2020. С.19-24.
 378. Павлишин Стефанія Стефанівна / Вісник НТШ. № 63, 2020. С. 93-94.
 379. Науковий і громадянський універсум Стефанії Павлишин Інтернет-журнал «Музика» травень 2020, Режим доступу: http://mus.art.co.ua/naukovyy-i-hromadians-kyy-universum-stefanii-pavlyshyn/?fbclid=IwAR1pO-6XUku75hQBOJ7lxn8BNvaziFmyRKCCx_Ao2pVST4zYD98R_2h4dWQ
 380. In memoriam Кшиштофа Пендерецького: музичний літопис нашого часу // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. Ч. 1 (35). C. С. 129-131
 381. Мойсей української музики (пам’яті Мирослава Скорика) // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020, Ч. 1 (35). C. 131-135.
 382. Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References. Wrocław – Lviv – Tallinn – Tbilisi. 6−8 April 2020, red. Von Aleksandra Pijarowska u. a., Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 2020 (in Vorbereitung). // «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig Heft 22. Hrsg. von Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Stefan Keym. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, 2020. С. 199-205.
 383. Пострадянські і нові симулякри в системі української музичної культури і музикознавства //«Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М.В.Лисенка. Львів, 2020. Ч. 2 (36). C. 17-18.
 384. Зиновій-Богдан Антків – гетьман українського хорового мистецтва // Богдан Антків. Маестро з династії диригентів. Книга спогадів і статей. Упор. М.Пінковська-Свято. Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2020.  С. 140-144.
 385. Victor Andrushchenko; Liubov Kyyanovska; Vasyl Fedoryshyn.  Фiлософсько-естетичнi вимiри вiтаїзму у творчостi Мирослава Скорика: Published:Nov 2020 in Interdisciplinary Studies of Complex Systems. DOI: 10.31392/ISCS.2020.17.043
 386. National and General Signs of the Ukrainan Church Music of the Present // Мusic in postsocialism: three decades in retrospect. Editors Biljana Milanović, Melita Milin and Danka Lajić Mihajlović / Музика у постсоцијализму: три деценије каснијею Уред. Биљана Милановић, Мелита Милин и Данка Лајић Михајловић Belgrade/Београд: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts/Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, 2020. С. 87 – 109.
 387. Станіслав Людкевич у духовно-історичному хронотопі ХХ ст. // Людкевич у фокусі ХХІ ст. Збірка наукових праць. Харків-Львів: вид. Ол. Савчук, 2020. С. 9-17.
 388. Віденська музична україніка і творчість Андрія Гнатишина. Міждисциплінарні дослідження складних систем / Interdisciplinary studies of complex systems. № 20, 2022. С. 113–116. № 20 (2022) | Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем (npu.edu.ua) WoS, DOI: https://doi.org/10.31392/iscs.2022.20.113
 389. Chopin w ujęciu ukraińskiego kompozytora Wasyla Barwińskiego. Rocznik Chopinowski Nr. 29. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2021. S. 33–53.
 390. В науці у Ніни Олександрівни. Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська. Інтерв’ю, документи, спогади. Київ: Пабліш Про, 2021. С. 120–125.
 391. Music as a strategic issue of Ukrainian independence: an interview with Professor Lyubov Kyyanovska. URL: Academy of Europe: Interview with Lyubov Kyyanovska (ae-info.org)
 392. Мистецькі постаті української діаспори: Степан Спєх (спроба соціокультурної дефініції). «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 3 (41), 2021. С. 5–24.
 393.  Сучасні категорії вічної класики (опери “Алкід” і “Сокіл” Д. Бортнянського у Львівському національному театрі опери і балету ім. С. Крушельницької. “Українська музика”, щоквартальник ЛНМА ім. М. Лисенка, ч. 3 (41), 2021. С. 98–103.
 394. Сенсаційна презентація симфоній Максима Березовського: післяпрем’єрні рефлексії // український інтернет-журнал «Музика», 3 січня 2021.
 395. Українська академічна музика в умовах пандемії: куди прямувати? // український інтернет-журнал «Музика», 3 січня 2021. http://mus.art.co.ua/ukrains-ka-akademichna-muzyka-v-umovakh-pandemii-kudy-priamuvaty/
 396. Die Vielfalt der musikpädagogischen Konzeptionen in der sowjetischen Ukraine in den 1920er und 1930er Jahren // Ars inter Culturas, Nr 9.Słupsk, Akademia Pomorska w Słupsku, 2020. S. 127-141.
 397. Lyuba Kyyanovska-Kaminska, Zoryana Lastovetska-Solanska. Students of Adam Didur’s Vocal School and Their Activities for the Development of Silesian Operatic Art. // Tradycje śląskiej kultury muzycznej (Traditions of Silesian Musical Culture) T. XV. Redakcja naukowa / Edited by Anna Granat-Janki i zespół / et al. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej (The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław Chair of Music Theory and History of Silesian Musical Culture), Wrocław, 2020, s. 193-215
 398. Antropologiczne ujęcie utworu muzycznego w dobie postmodernizmu: w poszukiwaniu nowej definicji stylu współczesnego // Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności. Red. Naukowa A. Nowak. Bydgoszcz: AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2020, s. 41-60.
 399. Ukrainische Operette der 1920er und 1930er Jahre als Spiegel gesellschaftspolitischer Entwicklungen // Opereta med obema svetovnima vojnama / Operetta between two World Wars. Ur. Jernej Weiss. Studia musicologica Labacensia, 5. Koper, Ljubljana, 2021, s. 145-165.
 400. Оксана Захарова, Любов Кияновська. Мистецтво як потужний засіб зовнішньої політики (культурна складова частина програм зарубіжних візитів до СРСР із відвідуванням України (початок 20-х – початок 80-х рр. XX ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 2. С. 27-40.
 401. Роздуми після прем’єри опери «Серце Оксани» Стефанії Туркевич-Лукіянович у Львові // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 4 (38), 2020. С. 115-118.
 402. Принцеса Турандот на вістрях добра і зла (Львівська прем’єра шедевру Дж. Пуччіні) // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 4 (38), 2020. С. 118-122.
 403. Музична україністика на перехресті простору й часу // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 1 (39), 2021. С. 7 – 13.
 404. In memoriam Стефанії Павлишин (20.05.1930–05.01.2021) // «Українська музика». Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, Число № 1 (39), 2021. С. 140-142.
 405. Działalność i twórczość Karola Mikulego pomiędzy uniwersalizmem romantycznym a pozytywistycznym. Musica Galiciana. Tom XVII. pod red. Grzegorza Oliwy, Kingi Fink i Teresy Mazepy. Rzeszów: wyd-wo UR, 2021. S. 25–37.
 406.  Час цвітіння (десять подячних слів Львівському камерному оркестру “Академія”). В кн.: І. Пилатюк, А. Микитка. Львівський камерний оркестр “Академія”. Львів: Растр-7, 2021. С. 24–29. 
 407. Lysenko als europäischer Romantiker. «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa – Musik in der Ukraine». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 22. Hrsg. von Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Stefan Keym. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, 2022. S. 163–175.
 408.  Die „Prager Schule“ ukrainischer Lemberger Komponisten und ihre Rolle im Musikleben Galiziens in den 1920er – 1930er Jahren. «Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Musik in der Ukraine». Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 22. Hrsg. von Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Stefan Keym. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, 2022. S. 175–189.