СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ Ластовецької-Соланської Зоряни Миколаївни

 1. Дарунок рідній академії. Просвіта. Січень, 2003. Число 1 (252). С. 2.
 2. Спроба дослідження музичних запитів, інтересів і цінностей в студентському середовищі України. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. Львів, 2004. Вип. 4. С. 94–101.
 3. Категорія соціального запиту і її вплив на композиторську творчість (на прикладі творчості Миколи Колеси). Київське музикознавство/ гол. ред. І.А. Котляревський. Київ, 2004. Вип. 14. С. 111–114.
 4. Творчість Віктора Камінського в репертуарі музичних шкіл. Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Українські композитори – дітям»/ ред.-упор. С. Дацюк, С. Процик та ін. Дрогобич: Вимір, 2004. С. 65–67.
 5. Музичні смаки і потреби молоді в контексті глобалізаційних процесів України. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів/ гол. ред. Г. Скрипник. Київ, 2005. С. 232–242.
 6. Деякі проблеми соціокультурного аналізу музичного життя (за матеріалами англійських та американських соціокультурних досліджень). Українське музикознавство/ ред. кол. В.І. Рожок (голова), І.А. Котляревський (упор.) та ін. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2005. Вип. 34. С. 33–41.
 7. Проблема музичних потреб, запитів і цінностей у студентському молодіжному середовищі України (спроба соціокультурологічного аналізу). Мистецтвознавчі записки/ редкол. В.Г. Чернець (голова), А.К. Терещенко (гол. ред.) та ін. Київ: Міленіум, 2005. Вип. 7. С. 140–148.
 8. Функція музики в англійському модерністичному романі (на прикладі романів «Контрапункт» О. Хакслі, «Улісс» Дж. Джойса, оповідання «Струнний квартет» В. Вулф). Музичне мистецтво/ ред.-упор. Т.В. Тукова, О.В. Скрипник. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. Вип. 5. С. 114–124.
 9. Ідея синтезу мистецтв та особливості її прояву в англійському модерністичному романі (на прикладі роману «Контрапункт» О. Хакслі). Музикознавчі студії: Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка/ ред.-упор.О. Тракало. Львів: Сполом, 2005. Вип. 10. С. 74–81.
 10. Творчість В.А. Моцарта в системі естетичних запитів, інтересів та потреб української студентської молоді. Вольфганг Амадей Моцарт: погляд з ХХІ сторіччя: Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка/ ред. кол. І. Пилатюк (голова), В. Камінський (секретар) та ін. Львів: Сполом, 2006. Вип. 13. С. 61–65.
 11. Проблема музичних ціннісних орієнтацій молоді в умовах сьогодення. Музичне мистецтво: проблеми сучасності. Серія: Наукова думка молодих / Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського/ Ред.-упор. О.В. Сакало. Київ, 2006. Вип. 64. Кн. 1. С. 147–154.
 12. Музика у прозі англійських модерністів першої третини ХХ століття (на прикладі музичного епізоду роману «Улісс» Дж. Джойса та оповідання «Струнний квартет» В. Вулф). Київське музикознавство/ ред. кол. С.Й. Грица, Т.К. Гуменюк та ін. Київ, 2007. Вип. 22. С. 35–43.
 13. Літературний редактор. Ластовецький М.А. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва. Зошит 1:Навчальний посібник. Львів: теРус, 2007. 100 с.
 14. Велика людина. Музикант. Педагог. Пам’яті Емілія Кобулея. Збірка спогадів і матеріалів. Львів-Ужгород: Інтермікс, 2008. С. 99–100.
 15. До проблеми заанґажованості композиторського inventioв соціумі (на прикладі творчості українських композиторів другої половини ХХ ст.). Музикознавчі студії: Наукові збірки ЛНМА імені М. Лисенка/ ред. кол. І.М. Пилатюк, В.Є. Камінський та ін. Львів: СПОЛОМ, 2009. Вип. 19. С. 136–143.
 16. Естетичні запити сучасного суспільства в проекції на композиторську творчість. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні.Вип. 5: Музичне мистецтво ХХІ століття/ Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. Київ: ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. С. 56–61.
 17. Роль традиції та національних цінностей в духовній культурі українців. Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського: Духовна культура українців/ ред.-упор. М.М. Скорик. Київ, 2010. Вип. 85. С. 36–51.
 18. Становлення музично-соціологічних поглядів в Україні. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. / Упор. В.Г. Виткалов. Вип. 17. Рівне: РДГУ, 2011. Т. 1. С. 154–159.
 19. Музичні рефлексії в прозі англійських модерністів ХХ ст. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал/ гол. ред. М. Вачевський. Дрогобич, 2009. № 10 (57) жовтень. С. 119–123.
 20. Нариси з музичної соціології: Навчальний посібник (у співавторстві з Л.О. Кияновською, О.Б. Пилатюк, А.Я. Скорик). Львів: «СПОЛОМ», 2011. 192 с.
 21. Деякі аспекти взаємодії музики та літератури.Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11. Рівне: РДГУ, 2011. С. 9–13.
 22. Вступне слово. Методичні зауваження. Вокальні твори з репертуару Лідії Хороб. Дрогобич: Посвіт, 2013. С. 16–26. (72 с.)
 23. До визначення поняття бренду в царині академічного музичного мистецтва. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка/ ред. кол. І. Пилатюк (голова), О. Катрич (ред.-упор.) та ін. Львів: «ТеРус», 2013. Вип. 29. С. 103–111.
 24. Вплив глобалізаційних процесів на сучасний стан українського музично-виконавського мистецтва. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»(Львів, 28 листопада 2014). С. 100–102.
 25. Соціокультурні запити в проекції на творчість сучасних українських композиторів. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвиткуНаукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. / упор. В.Г. Виткалов. Вип. 20. Рівне: РДГУ, 2014. Т. 1. С. 135–140.
 26. Музика минувшини і сьогодення. Дзвін. Львів, 2015. № 7. С. 167–168
 27. Ретроспектива часу: у Львівській музичній академії представили творчий спадок трьох генерацій українських композиторів. Високий замок. 2015. 15-17 червня. С. 6.
 28. Переднє слово. Редактор-упорядник. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва. Зошит 2.Дрогобич, 2015. С. 3–9. (116 с.)
 29. Переднє слово. Редактор-упорядник. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва. Зошит 3. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 3–8. (128 с.)
 30. Хоровий спів як бренд української музичної культури. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. Львів, 2016. Вип. 17. С. 122–129.
 31. Актуальні проблеми сучасного українського музикознавства. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»(Львів, 25 листопада 2016). Львів: Растр-7, 2016. С. 49–51.
 32. Візія сучасного музичного життя українського суспільства як репрезентанта культурно-мистецької реальності доби. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листоп. 2017 р.).Львів, 2017. С. 63–66.
 33. ShchedrykbyMykolaLeontovych: theCentenaryoftheUkrainianMasterpiece. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 20. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2018. S. 101–116.
 34. Thesocioandcultural phenomenon of Mykola Leontovych’sShchedrykas the „visiting-card“ofthe Ukrainian choral culture. Twórczość i edukacja twórcza. Konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne. Pod redakcją Mirosława Dymona i Joanny Posłusznej. Kraków: Aureus, 2018. S. 161–175.
 35. Категорія інфраструктури в проекції на сучасну музичну культуру України. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листопада 2018 р.)/ ред.-упор. В. Пасічник. Львів, 2018. С. 112–116.
 36. Передмова. Редактор-упорядник. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва. Зошит 4. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Профіль: фортепіано». Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 3–9. (148 с.)
 37. Музичний дивокрай Миколи Ластовецького (до 70-літнього ювілею композитора). Міжнародний науковий форум «Музикознавчий Універсум молодих», 27 лютого – 2 березня 2018 року: тези/ відп. за вип. О. Катрич, А. Чубак. Львів: Видавець Т. Тетюк, 2018. С. 6971.
 38. Музична інфраструктура Львова першої третини ХХ століття крізь призму українсько-польських крос-культурних взаємин. Україна – Польща: діалог культур (Ukraina – Polska: dialog kultur): зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіумуКиїв, 19-21 квітня 2018 р. Київ: ІК НАМ України, 2018. С. 31–32.
 39. Інфраструктура музичної освіти в Україні початку ХХІ століття: традиції та сучасність. Художня культура і мистецька освіта: традиція та сучасність: Зб. матеріалівМіжн. наук.-творч. конф., Київ, 20-21 листопада 2018. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 266–268.
 40. Вплив музичної інфраструктури міста Дрогобича на камерно-інструментальний доробок Миколи Ластовецького. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Камерний простір Львівщини: постаті та факти (до 175-ліття діяльності ЛНМА імені М.В. Лисенка)»/ ред.-упор. Н. Дика, Львів, 25 квітня 2018 р. Львів, 2018.С. 84–86.
 41. Передмова. Микола Ластовецький.Contraspemspero! (жіночі хори без супроводу): навчальний посібник/ Ред.-упор. Л. Ластовецька Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 3–22. (134 с.)
 42. Тheconceptof«national» intheactivityofAdolfChybiński. Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce/ Red. E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń. Rzeszów: Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego, 2018. S. 325–342.
 43. Обробки жниварських пісень в хоровій творчості Миколи Ластовецького. Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих», 28 лютого – 1 березня 2019 року: тези/ відп. за вип. О. Катрич, А. Чубак. Львів: Видавець ФОП Король І.В., 2019. С. 36–39.
 44. Художньо-інтерпретаційний дискурс бахіанства у глокалізованому просторі (на прикладі рецепції клавірної творчості композитора у Львові). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2019. № 2. С. 430–433. (у співавторстві з С. Соланським).
 45. Переднє слово. Микола Ластовецький. Жниварські пісні. Зошит 2 (для жіночого хору без супроводу): навчально-методичний посібник/ ред.-упор. Л. Ластовецька. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 3–17. (140 с.)
 46. Соціокультурні запити в проекції на диригентську діяльність Станіслава Людкевича та створення його хорових обробок.Українська музика: науковий часопис. Число 1 (31). Львів, 2019. С. 58–64.
 47. Дослідження музичних зацікавлень соціуму в ракурсі формування музичної інфраструктури. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей VIIМіжнародної наукової конференції (Львів, 30 вересня 2019 р.)/ ред.-упоряд. О. Осадця, Л. Купчинська. Львів, 2019. С. 65–67.
 48. Формування сучасної музичної інфраструктури України. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (32). Львів, 2019. С. 5–11.
 49. Передмова. Редактор-упорядник. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 5). Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Профіль: фортепіано». Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 3–8. (148 с.)
 50. Нотовидавнича справа в Україні як складова музичної інфраструктури. «Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти»: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24–25 жовтня 2019 р.)/ НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата, ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2019. С. 157160.
 51. «Фортепіанні п’єси для дітей и юнацтва» Миколи Ластовецького: образно-тематичний вимір. Українське музикознавство. Київ: НМАУ імені П. Чайковського, 2019. Том45. С. 150–163.http://doi.org/10.31318/0130-5298.2019.0.45.190059
 52. Українські жниварські пісні у фокусі зацікавлень дослідників та композиторів. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Вип. 41. Київ, 2019. С. 120–126.http://dx.doi.org/10.31866/2410-1176.41.2019.188662. (у співавторстві з Л. Ластовецькою).
 53. MusikausbildungimPost-HabsburgerRaum(amBeispielderMusikinstitutioneninLviv/Lemberg). UredilJernejWeiss. Konservatoriji: profesionalizacijainspecializacijaglasbenegadela– Theconservatories: professionalisationandspecialisationofmusicalactivity. StudiamusicologicaLabacensia, 4.Koper-Ljubljana, 2020. Р. 75-87. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-7055-86-3.75-85(у співавторстві з Л. Кияновською).
 54. Нотовидавництво як сегмент музичної інфраструктури України у фокусі суспільних потреб сьогодення. Українська музика: науковий часопис. Число 3–4 (33–34). Львів, 2019. С. 5–12.
 55. Інфраструктура музичного життя Закарпаття у музикознавчому вимірі.У діалозі з музикою: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня–1 травня 2020 р. Ужгород: Вид-во «Карпати», 2020. С. 67–69.
 56. SpecificityofGalicia’sMusicalInfrastructureofthe19thCentury. Music– theCulturalBridge. Essence, Contexts, References.Wroclaw, 2020.
 57. Категорія музичної інфраструктури у регіональному вимірі. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей VІIIМіжнародної наукової конференції (Львів, 20 листопада 2020 р.)/ ред.-упоряд. О. Осадця, Л. Купчинська. Львів, 2020. 
 58. «Litterisеtartibus»Любов Кияновської. Збірник працьна пошану доктора мистецтвознавства, професора Любов ОлександрівниКияновської/ ред.-упор. Т. Молчанова. Львів, 2020.
 59. Вступне слово. Педагогічний репертуар для учнів старших класів мистецьких шкіл та студентів молодших курсів музичних коледжів та коледжів культури і мистецтв/ упор. викладач-методист Хороб Л.І., старший викладач Цехмейстер Н.В. Дрогобич, 2020.
 60. Lastovetska-Solanska Z., Dyka N., Velychko O., Saldan S., Makovetska I. Current trends in music pedagogy in higher educational institutions. Journal of Higher Education Theory and Practice(ISSN# 2158-3595). Volume 22 (18), 2022. Indexed by Scopus.
 61. Sоcio-cultural discourse in the axiological dimension. Challenges and prospects of the interaction between culture, science and arts in the modern context: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 196 p. Pp. 18–32. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-206-7-2 (колективна монографія)
 62. Рецепція творчості Василя Барвінського у музичному житті Дрогобича. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич. № 11–12 (197–198) листопад-грудень 2021. C. 74–79. (фахове видання, Index Copernicus International, фаховий журнал категорія “Б”) http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252840
 63. Передмова. Микола Ластовецький. Кантата «Повернення Дрогобича» для солістів, хору та симфонічного оркестру на слова Юрія Дрогобича, Федора Малицького, Романа Пастуха, Миколи Ластовецького. Партитура / упор. Л. Ластовецька. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 3–4 (36 с.).
 64. Дихотомія «Схід-Захід» в аспекті міжкультурної взаємодії у кандидатських дисертаціях аспірантів з Китаю Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва [зб. наук. пр.]: міжгалузеві диспути: матеріали  XXIV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 січня 2022 р.). Київ, 2022. С. 76–81. https://openscilab.org/wp-content/uploads/2022/02/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2022_01_28.pdf
 65. «Трансформація інфраструктури академічного музичного мистецтва в умовах воєнного стану». Матеріали наукового круглого столу «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття» (31 травня 2022 р.). Київ: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2022.
 66. Музично-мистецькі тенденції у сучасному соціокультурному віддзеркаленні. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: матеріали. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26-27 березня 2022 р.). Київ: КНУКіМ, 2022. С. 191–194. (354 с.)
 67. Модернізація сучасної музичної освіти: інфраструктурний вимір». Всеукраїнська наукова конференція. Філософія культурно-мистецької освіти: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 24 березня 2022 р. (24 червня 2022 р.). Київ, 2022. С. 104–107. (240 с.) https://drive.google.com/file/d/1zCmJJEX-PTt7hwP0MY_28LZvtkVq6wRb/view
 68. Передмова. Микола Ластовецький. Кожна квітка – пісня Україні. Твори для дитячого хору: навчальний посібник / ред.-упор. Л Ластовецька, М. Ластовецький. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 3–4. (64 с.)  
 69. Перспективи розвитку музикознавчої освіти в Україні на сучасному етапі. Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 року, м. Дніпро) / за заг. ред. Т. В. Мотуз, Є. В. Кочерги. Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. C. 151–152 (391 с.). https://www.dano.dp.ua/diyalnist/vydavnycha-diialnist
 70. «Діяльність українських співаків сучасності у ракурсі культурної дипломатії». Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Соломія Крушельницька — королева світової оперної сцени (до 150-річчя з дня народження)» (Київ, 19 жовтня 2022 р.). Київ: КНУКіМ, 2022. C. 147–150. (160 с.) https://fmm.knukim.edu.ua/images/otherimg/konf19.10.2022.pdf
 71. ««Кожна квітка – пісня Україні»: нове видання творів для дитячого хору Миколи Ластовецького». Тези Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (3-4 листопада 2022). Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2022.
 72. Творчість композитора Миколи Ластовецького в контексті музичної інфраструктури міста Дрогобича. Вісник КНУКіМ. Київ, 2022. Випуск 47. (фахове видання, Index Copernicus International, фаховий журнал категорія “Б”)
 73. «Розвиток українського музичного мистецтва в контексті міжкультурної комунікації сьогодення». Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (16-17 листопада 2022). Київ: НАМ України, 2022. http://mari.kiev.ua/science/conferences
 74. Інфраструктура сучасного музичного життя в регіональному вимірі. Наукові збірки ЛНМА імені М.В. Лисенка. Вид-во «Гельветика», 2022. Випуск 48.