Бібліографія наукових праць Наталії Сиротинської

Монографії

  1. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. Монографія. Львів: Видавець Тетюк Т.В. 2014, 334 с.
  2. Neuroart: Мистецтво пізнання людини. Монографія. Київ, 2019. 106 p. (у співпраці з В. Карпов).
  3. Міфи для Фемен. Львів: Срібне слово, 2014. 34 с.

Статті

1. Страсні антифони в українській монодії: порівняльний аналіз тексту і музики за ірмологіонами кінця XVI ст., 1674 року і 1650–1675 рр. // Науковий збірник Українська музика. Львів, 2020. C. 38-65.

2. На роздоріжжі історії в XVI столітті: гуманізм vs тоталітаризму// Науковий збірник Українська музика. Львів, 2020. Ч. 2. C. 18-28.

3. Філософія і музика: емоційний інтелект: гуманізм vs тоталітаризму// Науковий збірник Українська музика. Львів, 2020. Ч. 3. C. 10-18.

4. Вплив німецьких музично-теоретичних трактатів на створення української п’ятилінійної нотації // Науковий збірник Музичний універсум. Львів, 2020. С. 270-284.

5. Сиротинська Н. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту. Український мистецтвознавчий дискурс: колективна монографія. Riga: Baltia Publishing, 2020. С. 168-183 (у співпраці з Карпов В.В., Бондик О.В.)

7. [рец] Нерукотворний образ Христа у матеріялах Конгресів у Вюрцбурзі та Відні // Науковий збірник Українська музика. Львів, 2020. Ч. 3. С.149-150.

8. Homo parvus mundus est: уява як інструмент пізнання і творення світу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2019. No 1. С. 226-230. (у співпраці з Карпов В.В.) [рец]

9. Образ Христа. Походження та поширення на Сході і Заході: рецензія на збірник матеріялів Конгресів у Вюрцбурзі та Відні // Науковий збірник Мистецтвознавчі записки. Львів, 2019. Вип. 20. С. 262-264.

10. Neuroаrt in the context of creativitу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. No 1. С. 110 –115 (у співпраці з Карпов В.В.)

11. Medieval and contemporaneity world-visual and art parallels// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. No 2. С. 177 – 183. (у співпраці з Карпов В.В.)

12. Homo in via: from the Plato’s cave to the modern neuroscreen // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв :наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. No 3.  С. 19-26. (у співпраці з Карпов В.В.) 

13. Homo ludens:  віддзеркалення платонової стіни у модерному нейроекрані // Матеріали міжнародної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення, Львів 19-20 квітня. Львів, 2018. С. 213-217.

14. Homo in via: від печерних сутінків до блиску нейромистецтва // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 3. Львів, 2018. С. 77-84.

15. Візантійський церковний спів у дослідженнях о. Петра Франца Крип’якевича // Музичний універсум. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. Вип. 42-43. 2018.

16. Sacred symbols of the eight-modes genres in the Lityrgical chants // Musikgeschichte in Mittel und Osteuropa. Heft 20. Leipzig, 2019. C. 33-41.

17. Homo ludens:  віддзеркалення платонової стіни у модерному нейроекрані // Матеріали міжнародної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Львів 19-20 квітня. Львів, 2018. С. 213-217.

18. Антропологічні ідеї Фрідріха Ніцше в контексті метафоричного прочитання // Ваґнер і Ніцше: до 150-ліття зустрічі. Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 7-8 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 97-103.

19. Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20-21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. C. 67-69.

20. Музично-поетичні сув‘язі ірмосу 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2017. Ч. 1. С. 14–24.

21. Осмогласні богородичні піснеспіви «Грішних молитви» в українських ірмологіонах // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. НМАУ ім. П. І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра: до 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Вип. 55. Київ, 2017. С. 3–10.

22. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2017. Ч. 2. С. 36–43.

23. Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Вип. 40. Музикознавчий універсум : збірник статей.  Львів, 2017. С. 17–27. 

24. Дослідження богородичної гимнографії у науковому дискурсі / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 3. Львів, 2017. С. 5–13. 

25. Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви ірмологіонів // Молодий вчений. – Херсон № 1 (41) січень, 2017 р. С. 153–157.

26. Ирмологион Михаила Левицкого 1838 года / Н. Сиротинская // Theorie und Geschichte der Monodie. Internationale wissenschaft Tagung. Wien-Brno, 2017. Band 9. S. 378–389.

27. Sticheron «Bohonachalnym  manoveniyem» оf the feast Dormition of the Mother of God in the Ukrainian sacred monody / N. Syrotynska // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2017. – № 3. – P. 9–12. 

28. Білі плями української культури або Гімнографія і сакральна монодія як виклик імперській політиці // Cлово і Січ. Науково-теоретичний журнал. Київ, 2017. № 10. С. 68-76.

29. Wplyw Ślązaków na kształtovwanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w okresie od  XIV-XVII wieku // Tradycje sląskiej kultury muzycznej. Wrocłav, 2017. Tom XIV, część 1. S. 255-268. (у співпраці з:  Кияновська Л.)

30. Богородична тема у працях о. Петра Крип’якевича // Вісник прикарпатського університету. Вип. 36. Івано-Франківськ, 2017. С. 3-7.

31. Львів і Венеція: на перехресті архітектурних і музичних засад Відродження // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Палладіо: вплив у Східній Європі». Львівська політехніка, 8 квітня. Львів, 2016. С. 42-45.

32. Музичне мистецтво як важливий чинник у формуванні творчої особистості видатних діячів Української Церкви ранньомодерної доби // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу. Universytet Rzeszowski. Львів-Rzeszow, 2015, S. 107-117.

33. Богородична гимнографія та українська барокова література // Музикознавчі студії.Інститут мистецтв східноєвропейського національного університету імені Л. Українки та НМА ім. П. Чайковського. Вип. 14. Луцьк, 2015. С. 73–84.

34. Вплив сакральної гимнографії на розвиток давньої української літератури // Вісник прикарпатського університету. Вип. 30-31, ч. II. Івано-Франківськ 2015. С. 31-41.

35. Витоки і богословсько-естетична сутність візантійської гимнографії // Українська музика. Ч. 1. Львів, 2016. С. 32-42.

36. Категорія прекрасного у гимнографії та сакральній монодії // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів,  2014. C. 144-154.

37. Інститут Літургійних Наук – 15 літ праці // Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету – 15 років / упорядник Наталя Сиротинська. Львів 2014. 24 с.

38. Сакральна гимнографія і давня українська література// Студії мистецтвознавчі. X. 3/4 (43/44). Київ: Видавницво ІМФЕ 2014. C. 22-29.

39. Мелодико-поетичні паралелі у візантійській гимнографії та українській монодії // Калофонія. X. 7. Львів, 2014. C. 149-158.

40. Богословський контекст української філософії // Записки НТШ, т. CCLXVII (Праці музикознавчої комісії ). Львів, 2014. C. 20-28.

41. [Рец.] Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу // Студії мистецтвознавчі. Ч. 3/4 (43/44). Київ: Видавницво ІМФЕ, 2014. С. 176-179.

42. [Рец.] Рецензія на книгу Євгена Джиджори «Исследования по средневековой литературе ХІ–XV вв.» // Калофонія. Львів, 2014. C. 327-329.

43. «Просфонима» Львівського братства та її прочитання в контексті сакральної гимнографії // Просфонима: текст і контекст, ЛНУ ім. Франка. Львів: «Свічадо», 2013. Вип, 4. С. 52-65.

44. Богородична тема у сакральній гимнографії та українській бароковій літературі // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. Львів, 2013. Вип. 12. С. 18-27.

45. Акростих у середньовічній музично-поетичній творчості// Студії музикознавчі (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка, 7). Львів, 2013. Вип. 30. С. 88-96.

46. [рец.] Збірник на пошану Ґерди Вольфрам // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2013. Ч. 2 (8). С. 179-182.

47. [рец.] Гимнографічний контекст «Слова о полку Ігореве» у монографії Наталії Серьогіної // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2013. Ч. 3 (9). С. 169-174.

48. [рец.] Рецензія на книгу Богдана Кіндратюка «Дзвонарська культура України» // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2013. Ч. 4 (10). С. 158-160.

49. [рец.] Рецензія на книгу Богдана Кіндратюка «Дзвонарська культура України» // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Львів,2013.Рік Х. Ч. 13.С. 281-283.

50. Українська сакральна монодія у європейському просторі // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Львів, 2012. Вип 26. С. 23-34.

51. Ірмолой Михайла Левицького (Перемишль 1838) / упор. Володимир Пилипович, передмова Наталя Сиротинська. [=Пам’ятки сакральної музики Перемиської єпархії, т.1]. Перемишль, 2012. С.15-26.

52. Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2012. Ч. 2 (4). С. 52-69.

53. Есей-рецензія на інтернет-проект Skovoroda Online Conсordance [Online Conсordance to the Complete Works of Hryhorij Skovoroda / Онлайн конкорданс повного зібрання творів Григорія Сковороди / Уклали Наталія Пилип’юк, Олег Ільницький, Сергій Козаков (Альбертський університет, Едмонтон, Канада) // http://www.arts.ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW/index.php] // Слово і Час. Київ, 2012. С. 117-121.

54. [рец.] Монографія Юрія Ясіновського: Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу. Вісник НТШ. Львів, 2012. Ч. 47. С. 62-63.

55. Осмогласний цикл «Грішних молитви» в нотолінійних ірмологіонах // Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2012. Вип. 6. С. 71-82.

56. Українська церковна монодія: минуле й сьогодення // Господь і я. Християнський молодіжний часопис. Львів, 2011. 1 (12).  С. 28-29.

57. Перемишльський ірмолой Михайла Левицького 1838 року // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2011. Ч. 2. С. 5-15.

58. [рец.] Terra incognita: монографія Юрія Ясіновського // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2011. Ч. 2. С. 183-186.

59. [рец.] До джерел: монографія Юрія Ясіновського // Студії мистецтвознавчі. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2011. Ч. 3 (35). С. 123-126.

60. [рец.] Рецензія на книжку: Юрій Ясіновський, Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік IX. Ч. 11.2011.С. 304-310.

61. Ґенеза образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви // Українська музика. Щоквартальник. Львів, 2011. Ч. 1. С. 55-75.

62. Біля витоків греко-візантійської гимнографії та церковної монодії // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей. Київ 2011: НМАУ ім. П.І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра. Вип, 36. С. 10-18.

63. Oktoechoszyklen der ukrainischen auf Linien notierten Heirmologia / Восьмигласные циклы украинских нотнолинейных Ирмологиoнов.  Inhaltsverzeichnis Band 1 – 2002. Wien 2011, S. 591-601.

64. Bericht über die 2. Tagung in Wien (2002), verfasst für eine der Wiener Tagung gewidmete Sondersitzung der Geistlichen Akademie in Lvov / Сообщение о второй конференции в Вене (2002), прочитанное на посвященном ей собрании в Духовной академии во Львове, (Украина). Inhaltsverzeichnis Band 1 – 2002. Wien, 2011. S. 651-653.

65. Українська сакральна монодія у європейському аспекті // Stav výskumu MukačevskoUžhorodského Nápevu. Kosice, 2010. Vol. 6. С. 313-322. 

66. Мирослав Антонович як музиколог-медієвіст // Musica humana. Львів, 2010. Ч. 3. С. 61-72.

67. Дослідження о. Петра Крип’якевича про Богородичну гимнографію // Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2010. Вип. 5. С. 111-114.

68. [рец] Das Lemberger Irmologion: Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts / Herausgegeben und eingeleitet von Jurij Jasinovs’kyj, Übertragen und kommeniert Carolina Lutzka // Перемиські Архиєпархіальні Відомості. Перемишль, 2010. Рік VIІ. Ч. 9. С. 337-343.

69. [рец] Монографія Юрія Медведика про українські духовні пісні // Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2010. Вип. 5. С. 359-360.

70. [рец] Факсимільна публікація найдавнішої нотолінійної української пам’ятки у Німеччині // Musica humana. Львів, 2010. Ч. 3. С. 188-193.

71. [рец] Галицька священича родина о. Степана Вонса у спогадах Тамари Коноварт // Musica humana, Львів, 2010. ч. 3. С. 194-196.

72. Інститут Літургійних Наук — десять років праці // Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету — 10 років / упор. Наталя Сиротинська. Львів: УКУ, 2009. c. 3; англ. мовою: 56 с.

73. Репертуар Слуцкого ирмологиона Пахомия Паценки из собрания Львовского национального музея // LDK kalbos, kulturos ir rastijos tradicijos / Языки, культуры и письменные традиции ВкЛ. Вильнюс: Институт литовского языка, 2009. C. 32-28.

74. Іван Крип’якевич як дослідник візантійської гимнографії // Записки НТШ. T. 258: Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2009. C. 220-228.

75. [рец] Калофонія // Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 4 // Критика, рік ХІІІ. Число 1-2 (135-136). Львів, 2009. С. 19-20.

76. [рец] Українська духовна пісня XVII-XVIII ст. Монографія Юрія Медведика // Записки НТШ. Львів, 2009. Т. 250. С. 245-249.

77. Біограми композиторів ХХ ст. // Світова історія ХХ ст., науковий ред. і упорядник Ігор Підкова, Львів, 2008.

78. Das Sticheron Bogonaschalnym Manoveniem zur Maria Himmelfahrt nach ukrainischen notiert Heirmologia // Theorie und Geschichte der Monodie / Internationale wissenschaft Tagung. Wien: Österreischiche Bizantinische Gesellschaft, 2008. S. 10–11.

79. Музично-поетична інтерпретація празника Пресвятої Богородиці доби короля Данила // Доба короля Данила в мистецтві, науці і літературі. Львів, 2008. С. 298-309.

80. Стихира Богоначальним мановенієм празника Успенія Пресвятої Богородиці в українській сакральній монодії // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 2008.  Ч. 4. С.

81. Репертуар вечірні Української Церкви // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік V. Ч. 6. 2007. С. 190-196. (вийшло у 2008 р.)

82. Лекції і практичні заняття з Сольфеджіо і теорії музики // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік VI. Ч. 7. 2008. С. 192-194.

83. Рецензія на платівку: Воскликніте Господеві вся земля. Український чоловічий хор Журавлі. Диригент: Ярослав Вуйцік. ZuwP 002 // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік VI. Ч. 7. 2008. С. 190-196.

84. [рец] Степенні антифони російської редакції у публікації німецької дослідниці в Україні // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 4. Львів, 2008.

85. [рец.] Медієвістична конференція в Унівській Свято-Успенській лаврі // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 4. Львів, 2008.

86. Степан Максимюк – дослідник українського звукозапису // Арка, 11 червня 2007. С. 10.

87. Українська кафолічна Літургія Олександра Козаренка // Культура Інформація Творчість, січень-червень, 2007. С. 5.

88. Степан Максимюк – дослідник українського звукозапису // Наше слово N 35, Варшава, 2 вересня. 2007. С. 4.

89. Сідальні вісьмох гласів з Перемишльського ірмологіону 50-60-х років XVII століття / [=Антологія візантійсько-слов’янської сакральної монодії, 6] упоряд. Наталя Сиротинська. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2007.

90. Репертуар вечірні Української Церкви // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік V. Ч. 6.2007. С. 190-196.

91. Богословія літургійного співу: проблематика, тематичний план, бібліографія. Методичні рекомендації. Львів, 2006. 18 с.

92. Піснеспіви сакральної монодії на перехресті лінгвістичних, музикознавчих та богословських студій // Матеріали XV міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. Львів, 2006. С. 122-130.

93. Interpretation of the Word in Liturgical Books and the Problems of Postmodern Philosophy // Logos: a Journal of Eastern Christian Studies, Vol. 47, 1-2 (2006), Canada. P. 279-291.

94. Репертуар празничних стихир українських нотолінійних Ірмологіонів // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 31-46.

95. Конференція з історії церковного співу у Львові // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 215-219.

96. Наукова конференція з історії та теорії монодії у Відні. // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 3. Львів 2006. С. 220-222.

97. Медієвістична конференція в Києві. // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 234-235.

98. Бібліографія друкованих праць Юрія Ясіновського (доповнення до бібліографічного покажчика 2004 року) // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 284-288.

99. Наукова конференція з палеославістики в Бонні // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 236-240.

100. Музикологія у Вюрцбурзькому університеті // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 241-246.

101. Літургійний аспект седмичного циклу в осмогласному розділі українських нотолінійних ірмологіонів // Богословія. Український католицький університет. Львів, 2005. Ч. 1-4. С. 67-81.

102. Ірмоси воскресних канонів та їх літургійно-богословська основа // Musica humana. Збірник статей кафедри музичної україністики ЛДМА ім. М.В. Лисенка. Львів, 2005. Ч. 2. 101-112.

103. Видатна праця з українського звукозапису [Рец.: Степан. Максим’юк. З історії українського звукозапису та дискографії. Наукові редактори Роман Савицький і Юрій Ясіновський / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Серія Історія української музики 12: дослідження. Львів: Видавництво УКУ, 2003, 287 с.] // Musica humana. Збірник статей кафедри музичної україністики ЛДМА ім. М. Лисенка. Львів, 2005. Ч. 2. С. 404-406.

104. Степенні антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 року . До друку підготувала і автор передмови Наталія Сиротинська. Редактори Кр. Ганнік і Ю. Ясіновський/ Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität Würcburg: Антологія української церковної монодії, Львів: Видавництво УКУ. 2005. Вип. 4. 36 с.

105. Літургія для хору та оркестру [Олександра Козаренка] // Патріярхат, 2005. Ч. 6. С. 31.

106. Анотація до програми виступу вок. ансамблю Калофонія // Третій Фестиваль давньої музики у Львові. Львів, 2005. С. 13-14.

107. Вибрані осмогласні жанри української сакральної монодії. Автореф. канд. дисерт./ Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка. Львів, 2004, 16 с.

108. Галина Алєксєєва // Калофонія.  Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 2. Львів, 2004. С. 308-­309.

109. Напрямки систематизації восьмигласних циклів річного літургійного кола на основі використання комп’ютерної бази даних // Вісник прикарпатського університету, VI. Івано-Франківськ, 2004. С. 31-41.

110. Наталія Серьогіна: бібліографія наукових праць // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2004. Ч. 2. С. 360-­372.

111. Репертуар жанрів Октоїха в українській церковній монодії (на матеріалі комп’ютерної бази даних) // Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2004. Ч. 2. С. 204-213.

112. Створено комп’ютерну базу даних «Репертуар української та білоруської сакральної монодії» // Бюлетень АР. Інформаційно-аналітичний звіт радіо “Воскресіння” (Львів), 2004, ч. 3 (340), 31 березня, с. 8.

113. [Анотація до програми виступу вок. ансамблю Калофонія] // Другий Фестиваль давньої музики у Львові. Львів, 2004. С. 40-41.

114. Про поняття глас у давніх богослужбових книгах. // Musica Humana. Збірник статей кафедри музичної україністики ЛДМА, 2. Львів, 2003. С. 244-251.

115. Система теологічних антиномій української сакральної монодії // Матеріали XIV міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. Львів, 2004. С. 127-132.

116. Анотація до програми виступу вокального ансамблю Калофонія // Фестиваль давньої музики у Львові. Львів, 2003. С. 37-38.

117. Жанри Октоїха в українських стародруках на прикладі дерманського Октоїха 1604 р. // Молоде музикознавство. Збірка статей (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка, 7). Львів, 2002. С. 4-11.

118. Нові видання Інституту Літургійних Наук // Богословія, Українське богословське наукове товариство. Львів, 2002. Т. 66. С. 170-174.

119. [Рец.:] Павло Маценко — композитор, музиколог, громадський діяч. Збірник на пошану 90-річчя народин // Записки НТШ, т. CCXXXII (Праці музикознавчої комісії ). Львів, 1996. С. 579-585. (Співавтор Маркіян Кушнір).

120. Вечірні богородичні співи // Тези доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференціїБогородиця і українська культура”. Львів, 1995. С. 56-57.