Повернутись до усіх Новин

Про продовження карантинних заходів

Про продовження карантинних

заходів у ЛНМА імені М.В.Лисенка

та підготовка до заверешення

2019/2020 навчального року

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 239 і наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406, листа Міністерства культури, молоді та спорту України за № 1447 від 12.03.2020 р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р. № 1/9-178 з метою виконання освітніх програм та забезпечення якості підготовки

НАКАЗУЮ:

 

  1. Продовжити до 24 квітня 2020 року карантинні заходи у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка, визначені наказами від 12.03.2020 р. № 65 , від 16.03.2020 р. за № 67 та від 19.03.2020 р. за № 68.
  2. Деканам факультетів при організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання забезпечити контроль виконання студентами індивідуальних навчальних планів, розроблених на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням наступних особливостей організації освітнього процесу в період карантину:

2.1 Внесення у встановленому порядку змін до графіків навчального процесу для студентів невипускних курсів в частині перенесення  обов’язкових аудиторних занять, проведення заліково-екзаменаційної сесії на післякарантинний період;

2.2 Завершення підготовки студентів випускних курсів має бути організоване в передбачені навчальними планами терміни, з можливістю їх корегування з метою жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. При цьому:

2.2.1. проведення підсумкової семестрової атестації організувати згідно з затвердженими розкладами в дистанційному режимі враховуючи, що заліки виставляються студентам за результатами оцінювання виконаних протягом семестру поточних завдань, а екзамени проводяться відповідно до навчальних програм;

2.2.2. ліквідацію студентами академзаборгованості організувати згідно з розкладом в дистанційному режимі. Проект наказу про допуск до підсумкової випускної атестації та захисту кваліфікаційних робіт погоджується в електронному вигляді.

2.3. Для організації дистанційної роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації випускників академії:

2.3.1. організувати внесення змін до програм випускних екзаменів та розробку завдань кваліфікаційного іспиту, спрямованих на аналіз досягнення програмних результатів навчання і виявлення здатності випускників до комплексного вирішення завдань професійної діяльності;

2.3.2. проконтролювати виконання випусковими кафедрами графіків дистанційного допуску кваліфікаційних робіт до захистів на засіданнях екзаменаційних комісій з врахуванням дотримання Положення «Про академічну доброчесність у ЛНМА імені М.В.Лисенка», затвердженого Вченою радою академії 08.12.2017 р., протокол № 11 .

  1. Деканам факультетів підготувати інформаційно-методичні матеріали та забезпечити організаційно-консультаційну підтримку підготовки та проведення семестрових та кваліфікаційних екзаменів у дистанційному режимі
  1. Керівнику навчального відділу САКОВСЬКІЙ Х.Є. забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки електронних розкладів підсумкової атестації студентів академії, контроль їх затвердження та виконання у відповідності до встановлених обсягів навчального навантаження.
  1. Завідувачам кафедр до 8 квітня 2020 року подати на затвердження проректору з наукової роботи план наукової та методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедр на період карантину із зазначенням термінів та форми звітування.

 

Р Е К Т О Р                                                                                                              І.М.ПИЛАТЮК